1403/01/27
جواد ذوالقرنین

جواد ذوالقرنین

مرتبه علمی: استاد
ارکید: http://orcid.org/0000-0003-3889-0128
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6602705315
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
حذف برخی از رنگ ها و هیدروکربن ها با نانو ذرات مغناطیسی عامل دار شده بررسی ویژگی های جذب و بهینه سازی چند متغیره شرایط با روش های کمومتریکس
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
جذب- ذرات مغناطیسی آهن- بهینه سازی- رنگ- هیدروکربن
سال 1396
پژوهشگران جواد ذوالقرنین(استاد راهنما)، شهاب فشکی(دانشجو)

چکیده

از نانو ذرات اکسید آهن مغناطیسی اصلاح شده با سدیم دودسیل سولفات (SDS) و ستیل تری متیل امونیوم برماید (CTAB) برای حذف رنگ برلیان سبز از محلول ابی استفاده شد. ویژگی های نانو ذرات اکسید آهن مغناطیسی تهیه شده واصلاح شده با سورفکتانت های SDSو CTAB با FT-IR، آنالیز مغاطیس سنج نوسانی (VSM)، گرما سنجی وزنی (TGA)، پراش پرتو ایکس (XRD)و تصویر میکروسکوپ اسکن الکترونی(SEM) بررسی شده است. فراِیند حذف رنگ توسط طرح آزمایش باکس- بنکن بهینه گردید. واثر عامل هایی چون: pH، غلظت اولیه رنگ، مقدار نانو ذره اکسید اهن و مقدار سورفکتانت بر پاسخ درصد حذف (%R) و ظرفیت جذب( q) ارزیابی و بهینه شد. مقادیر حا صل در حالت استفاده ازSDS برای بهینه کردن همزمان هر دو پاسخ با مطلوبیت 99/. عبارتند: مقدار نانو ذره اکسید آهن مغناطیسی 8/8 میلی گرم، مقدار سورفکتانت SDS برابر 9/10 میلی گرم،4 = pH و غلظت اولیه رنگ 600 میلی گرم برلیتر و در حالت سورفکتانت CTAB مقادیر: 1/7 میلی گرم نانو ذره اکسید آهن، 4/5 میلی گرم سورفکتانت CTAB، 9= pH و غلظت اولیه رنگ برابر 100میلی گرم بر لیتر بدست آمد. تحت شرایط بهینه پیش تغلیظ محلول رنگی برلیان سبز نیزانجام شد، که فاکتور پیش تغلیظ برای سورفکتانت SDS و CTAB به ترتیب 63 و 35 بدست آمد. ضمنا انحراف معیار نسبی 1/2 و 7/2% برای غلظت های 1/21 و 10 میکرو لیتر با 9 مرتیه تکرار در اندازه گیری وحد تشخیص برابر با 3 و 7/3 میکرو گرم بر لیتر به ترتیب برای سورفکتانت های SDSو CTAB در این روش پیش تغلیظ حاصل شد. در ادامه فرآیند واجذبی و اتر یونهای مزاحم بررسی گردید. همچنین بررسی همدماهای جذب و مطالعه ترمودینامیکی فرآیند حذف رنگ برلیان سبز برای هر دو سورفکتانت مذکور انجام گردید.