1403/01/31
جواد ذوالقرنین

جواد ذوالقرنین

مرتبه علمی: استاد
ارکید: http://orcid.org/0000-0003-3889-0128
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6602705315
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
حذف آنیون تیوسیانات ازمحلول های آبی با استفاده از نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت اصلاح شده و بهینه سازی جذب سطحی با استفاده از طراحی آزمایش
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
جذب سطحی ، گرافن اکساید، ، طرح باکس-بنکن، همدمای جذب سطحی، واجذبی.
سال 1398
پژوهشگران جواد ذوالقرنین(استاد راهنما)، وحید مهدوی(استاد مشاور)، پروین قاسمی(دانشجو)

چکیده

دراین تحقیق از نانو هیدروکسی آپاتیت اصلاح شده با گرافن اکساید(GO) به عنوان یک جاذب کارا و جدید برای حذف تیوسیانات از محلول آبی استفاده شده است. ویژگی های جاذب سنتز شده توسط FT-IR ، FESEM، EDS و XRD مورد بررسی قرار گرفته شد. به منظور بهینه سازی متغیرهای موثر بر درصد حذف (%R) و ظرفیت جذب (q) تیوسیانات طرح باکس-بنکن بررسی شد. شرایط بهینه به دست آمده از این طرح عبارت است از: مقدارجاذب 04/0 گرم، غلظت اولیه تیوسیانات برابر با 50 میلی گرم بر لیتر، pH برابر با 5/5 و دما برابر با 25 درجه سانتی گراد. درستی مدل پیشنهادی با تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) و سایر آزمون های آماری بررسی شد. همدماهای لانگمویر، فروندلیچ و دوبینین – رادشکویچ مورد بررسی قرار گرفت، و مشخص گردید که نتایج تجربی به خوبی با مدل دوبینین-رادشکویچ منطبق می باشد. سینتیک جذب هم با مدل های شبه مرتبه اول، شبه مرتبه دوم و نفوذ درون ذره ای مورد مطالعه قرار گرفت. پارامترهای ترمودینامیکی حاصل نشان می دهد که جذب تیوسیانات روی جاذب مورد نظر، فرآیندی گرماده و خود به خودی است. همچنین استون به عنوان یک حلال مناسب برای واجذبی تیوسیانات انتخاب شد.