1403/01/27
جواد ذوالقرنین

جواد ذوالقرنین

مرتبه علمی: استاد
ارکید: http://orcid.org/0000-0003-3889-0128
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6602705315
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
حذف یدید با استفاده از نانوجاذب مغناطیسی اصلاح شده با CTAB از محلول آبی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانوجاذب مغناطیسی، آنیون یدید، جذب سطحی، واجذب، اثر یون های مزاحم.
سال 1400
پژوهشگران جواد ذوالقرنین(استاد راهنما)، سید محسن سبط احمدی(دانشجو)

چکیده

در این پژوهش از نانوذرات Fe3O4 اصلاح شده با CTAB به عنوان جاذب مناسب جهت حذف یدید از محلول آبی استفاده شده است. سورفکتانت کاتیونی ستیل تری متیل آمونیوم برماید(CTAB) به عنوان عامل اصلاح کننده سطح نانوذرات Fe3O4 به کار گرفته شده است. نانوجاذب مغناطیسی سنتز شده توسط روش های میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی، طیف بینی تفرق انرژی پرتوایکس، طیف تبدیل فوریه زیرقرمز، طیف پراش پرتو ایکس و مغناطیس سنجی نمونه ارتعاشی شناسایی شد. همچنین عوامل مؤثر در فرآیند حذف، از قبیل مدت زمان تماس، میزان دما، میزان pH، مقدار ماده جاذب و مقدار غلظت اولیه یدید به منظور تعیین محدوده مناسب و بهینه سازی این متغیرها در حذف یدید از محلول آبی مورد بررسی قرار گرفتند. ایزوترم های جذب و معادلات سینتیکی به منظور توصیف داده های آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفتند و مشخص گردید که نتایج تجربی به خوبی با مدل همدمای لانگمویر منطبق می باشد. همچنین مطالعات واجذبی با استفاده از حلال های متانول، اتانول و استونیتریل انجام گرفت و اثر یون های مزاحم در میزان توانایی نانوجاذب در حذف آنیون یدید از محلول های آبی نیز مورد بررسی قرار گرفت.