1403/01/27
جواد ذوالقرنین

جواد ذوالقرنین

مرتبه علمی: استاد
ارکید: http://orcid.org/0000-0003-3889-0128
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6602705315
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
حذف سولفات توسط نانو ذرات باریم اکسید از نمونه های آبی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانو ذارات باریوم اکسید،سولفات، سونوشیمی، جذب سطحی، واجذب.
سال 1399
پژوهشگران جواد ذوالقرنین(استاد راهنما)، مژگان فلاح زاده(دانشجو)

چکیده

در این تحقیق باریم اکسید ، به عنوان نانو جاذبی برای حذف یون سولفات، به روش سونوشیمی تهیه شد. جاذب نانوذرات باریم اکسید تهیه و به وسیله ی تصویربرداری با میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM)، الگوی پرتو ایکس انرژی پراکنده (EDS)، طیف بینی تبدیل فوریه زیر قرمز (FTIR تصویربرداری با میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی(FE-SEM)، الگوی پرتو ایکس انرژی پراکنده (EDS)، طیف بینی تبدیل فوریه زیر قرمز (FTIR) شناسایی شد. با استفاده از باریم کرومات غلظت سولفات بطور غیر مستقیم اندازه گیری و منحنی کالیبراسیون مربوطه رسم شد، حد تشخیص و RSD ارایه شد. برای بهینه سازی شرایط حذف اثرات (مقدار جاذب، غلظت رنگ و دما) مورد بررسی قرار گرفته شد. مدل های همدمای لانگمویر، فرندلیچ، دوبینین مطالعه شد و مشخص گردید که نتایج تجربی به خوبی با مدل های همدمای لانگمویر منطبق می باشند. سینتیک جذب هم با مدل های شبه مرتبه اول، شبه مرتبه دوم و نفوذ درون ذره ای مورد مطالعه قرار گرفت. پارامترهای ترمودینامیکی حاصل نشان می دهد که جذب سولفات مورد نظر، فرآیندی خودبه خودی است. هم چنین مطالعات نمونه های حقیقی از آب های دریای خلیج فارس ، آب باران وآب شهر و واجذبی با استفاده از حلال های سود، اسید کلرید واسید نیتریک انجام گرفت.