1403/01/31
جواد ذوالقرنین

جواد ذوالقرنین

مرتبه علمی: استاد
ارکید: http://orcid.org/0000-0003-3889-0128
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6602705315
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
حذف برخی آلاینده ها با استفاده از چارچوب فلز-آلی (MOF): بهینه سازی چندمتغیره با استفاده از رویکرد کمومتریکس
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
جهازچوب فلزآلی
سال 1400
پژوهشگران سعیده درمنکی فراهانی(دانشجو)، جواد ذوالقرنین(استاد راهنما)

چکیده

سا [Ni2(F)2(4,4'-Bipy)2(H2O)2(VO3)2]•8H2O ایی تحقیق چاسچ بَ فلض-آلی جذیذی تا فشه لَ ه لَک لَی ،)TGA( سا تا تالاتشیی ظشفیت جزب ک ذٌ. ایی جارب تا تجضی گشها صٍیس جٌی Pb(II) هعشفی هیک ذٌ ک قادس است اضع ایکس ا شًطی پشاک ذٌ ،)FESEM( هیکش سٍک جَ الکتش یًٍ س تٍطی ا تًطاس هیذای ،)FTIR( طیفس جٌی هاد یٍ قشهض تجضی ع صٌشی ض اٌسایی ضذ. ضشایط ت یْ تا یک طشح هشکه هشکضی هشکض جٍ دِاس ت ضشح صیش تذست آهذ: (EDX) تشاتش 5. تش اساس هذل pH تشاتش تا 390 هیلیگشم تشلیتش Pb(II) 1 هیلیگشم، غلظت ا لٍی / هقذاس هصشفی جارب تشاتش تا 2 2400/7 هیلیگشم تشگشم است ک تالاتشیی هیضای Pb(II) حذاکثش ظشفیت جزب تک لای ،)R2 = 0/ لا گًو یَش ) 9948 است. هذل ضث هشتث د مٍ سی تٌیک فشآی ذٌ سا ت خ تَی ت صَیف هیک ذٌ. علا تش هعشفی Pb(II) هطا ذّ ضذ تشای جزب ظشفیت جزب (R%) هذل ساصی وّضهای دسصذ حزف ، Pb(II) جذیذ تا تالاتشیی ظشفیت جزب تشای حزف MOF یکی دیگش اص هضیت اّی ه نْ ایی هطالع است. صیشا دس هقایس تا ت یْ سٌِاصی ه فٌشد شّ پاسخ ت ضشایط ت یْ هقش یٍ (q) ت صِشف هطل بَتشی ه جٌش هیض دَ. اص آب استفاد ضذ. ایی جارب تا استفاد اص یک Cu(II) تشای جزب سطحی [Ca(BDC)(H2O) چاسچ بَ فلض-آلی [ 3 س شٍ حلالگشهایی تا تاصد تالا تا استفاد اص تشفتالیک اسیذ حاصل اص تاصیافت ضایعات پلی اتیلی تشفتالات س تٌض ضذ. تشای تجضی تحلیل ساختاس ضیویایی جارب استفاد گشدیذ. اص تیی FESEM EDX ، XRD ، FTIR س شٍ اّی ه سَد هطالع قشاس گشفت، س عاهل ت سَط طشح پلاکت-تشهی هؤثش ض اٌخت ضذ. اص Cu(II) پ جٌ عاهلی ک تشای جزب استفاد گشدیذ. هقادیش )q = 351/27 mg.g- طشح دالشت تشای ت یْ ساصی فشآی ذٌ ت حذاکثش سسا ذًی ظشفیت جزب ) 1 1/5 هیلیگشم هقذاس هصشفی جارب pH = تشاتش تا 150 هیلیگشم تش لیتش، 5 Cu(II) ت یْ عاهل اّی هؤثش، غلظت ا لٍی کلسین تشفتالات حاصل ضذ. علا تش ایی، هطالعات سی تٌیک، وّذها تشه دَی اٌهیک اص دیگش تخص اّی ایی تحقیق است. سی تٌیک ضث هشتث د مٍ پیش یٍ هیک ذٌٌ. تا ت جَ ت )q = 358/3 mg.g- تًایج تجشتی ت خ تَی اص وّذهای لا گًویش ) 1 یک فشآی ذٌ گشهاگیش خ دَ ت خِ دَی است. Cu(II) هقادیش پاساهتش اّی تشه دَی اٌهیکی، جزب سطحی ضیویایی س تٌض ضذ اص تحقیق قثلی تشای جزب سطحی سگً قشهضآلیضاسییاس اص آب استفاد ضذ. [Ca(BDC)(H2O) تشکیه [ 3 قشهضآلیضاسییاس یک سگً آ یً یًَ سوی است ک دس صهی اٌِّی هخ