1403/01/31
جواد ذوالقرنین

جواد ذوالقرنین

مرتبه علمی: استاد
ارکید: http://orcid.org/0000-0003-3889-0128
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6602705315
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اندازه گیری و حذف ھمزمان رنگھای دایرکت قرمز و ری اکتیو سیاه از محلول آبی با نانوذرات کبالت فریت عاملدارشده با دوپامین بھ روش طیفسنجی نوری مشتقی و بھینھسازی چند متغیره شرایط جذب با طرح تاگوچی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
بھینھ سازی، رنگ دایرکت قرمز، رنگ ریاکتیو سیاه، طرح تاگوچی، نانوذرات کبالت فریت
سال 1399
مجله پژوهش هاي شيمي
شناسه DOI
پژوهشگران جواد ذوالقرنین ، شهاب فشکی ، مهدیه راستگردانی ، سعیده درمنکی فراهانی

چکیده

از طیفسنجی نوری مشتقی برای اندازهگیری غلظت و از طرح اورتوگونال تاگوچی برای بھینھ سازی شرایط حذف ھم زمان دو رنگ دایرکت قرمز و ریاکتیو سیاه از محلول آبی توسط نانوذرات کبالت فریت اصلاحشده با پلیدوپامین استفاده شد. نانوذرات کبالت فریت از روش ھمرسوبی تھیھ و با پلیدوپامین اصلاح گردید. برای مشخصھیابی جاذب تھیھشده از روشھای طیفسنجی زیر قرمز، پراش پرتو ایکس و تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد. سنجھھای تأثیرگذار بر فرآیند مقدار جاذب، غلظت اولیھ ھر یک از دو رنگ و زمان از طریق اجرای یک طرح عمودی با 16 ردیف مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل تاگوچی بر ،pH جذب شامل بھ شکل نشانک بھ نوفھ تبدیل ،(q) ، و ظرفیت جذب ،(R%) ، مبنای یافتن ردیفی از آزمایش ھا است کھ بیش ترین نسبت نشانک بھ نوفھ را داشتھباشد. پاسخ ھای درصد حذف شده و مبنای انتخاب، بھترین پاسخی است کھ دارای نشانک بھ نوفھ بیش تری باشد. با اجرای طرح تاگوچی و با استفاده از تابع مطلوببودن مقدارھای بھینھ سنجھ ھا بدست H برابر با 3، مقدار جاذب 10 میلی گرم، غلظت اولیھ ھر یک از دو رنگ 20 میلی گرم بر لیتر و زمان تماس 4 دقیقھ میباشند. p، آمد.