1403/01/27
جواد ذوالقرنین

جواد ذوالقرنین

مرتبه علمی: استاد
ارکید: http://orcid.org/0000-0003-3889-0128
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6602705315
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از زئولیت طبیعی اصلاح شده با SDS برای حذف رنگ ها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
زئولیت طبیعی، مالاشیت سبز، جذب سطحی.
سال 1400
پژوهشگران مریم احمدی(دانشجو)، جواد ذوالقرنین(استاد راهنما)

چکیده

در این مطالعه از زئولیت طبیعی اصلاح شده به عنوان یک جاذب با کارایی بالا جهت حذف رنگ مالاشیت سبز از محلول آبی استفاده شده است. در تمامی مراحل از روش اسپکتروفتومتری مرئی برای اندازه گیری میزان رنگ باقی مانده در محلول استفاده شد. جاذب زئولیتی اصلاح شده با SDS تهیه گردید و به وسیله تجزیه عنصری، طیف سنجی تبدیل فوریه زیرقرمز، میکروسکوپی الکترونی روبشی گسیل میدان و پراش پرتو ایکس شناسایی شد. همچنین بر اساس مطالعه با روش یک متغیر در زمان، تأثیر دما، مقدار جاذب، زمان، pH و غلظت اولیه رنگ بررسی شد و نشان داد که مقدار 005/0 گرم از این ماده جاذب در دمای 35 درجه سانتی گراد، زمان 40 دقیقه و pH = 9 می تواند 50 تا 2500 میلی گرم مالاشیت سبز را با درصد حذف 79 تا 98 درصد حذف کند. به منظور توصیف رفتار تعادلی برهمکنش جاذب و جذب شونده، ایزوترم های لانگمویر، فروندلیچ و دوبینین رادشکویچ مورد بررسی قرار گرفتند و داده های تجربی به خوبی توسط ایزوترم لانگمویر توصیف شدند. در این مطالعه مشخص شد که زئولیت طبیعی اصلاح شده با SDS یک جاذب کارآمد مناسب برای حذف رنگ مالاشیت سبز از محیط های آبی است.