1403/01/31
جواد ذوالقرنین

جواد ذوالقرنین

مرتبه علمی: استاد
ارکید: http://orcid.org/0000-0003-3889-0128
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6602705315
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از نانو کامپوزیت مغناطیسی بیسموت سولفات جهت حدف کلرید از اب
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سولفات بیسموت. کلرید؛ حذف، جذبسطحی ، دفع و واچذبی
سال 1401
پژوهشگران جواد ذوالقرنین(استاد راهنما)، مسعود بابایی(دانشجو)

چکیده

در این تحقیق از نانوکامپوزیت مغناطیسی سولفات بیسموت به عنوان یک جاذب موثر برای حذف کلرید از آب استفاده شده است. تکنیک‌های آنالیز سطحی مانند: آنالیز عنصری، میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی (FE-SEM)، طیف‌سنجی فروسرخ تبدیل فوریه (FTIR)، طیف‌سنجی پراکنده انرژی پرتو ایکس (EDS) و مغناطیس‌سنجی نمونه ارتعاشی (VSM) برای مشخصه‌یابی استفاده شد. مقدار یون کلرید باقیمانده توسط اسپکتروفتومتری مرئی تعیین شد. بهینه سازی فرآیند حذف کلرید به روش یک عامل در زمان انجام شد و شرایط بهینه به دست آمد: زمان تماس یک ساعت ، pH برابر 2 ، دما 40 درجه سانتی گراد مقدار جاذب 0.1 گرم غلظت کلرید 1000 میلی گرم بر لیتر. در شرایط بهینه، حداکثر درصد حذف (R%) و ظرفیت جذب (qmax) به ترتیب 85در صد و85 میلی گرم بر گرم. ایزوترم های جذب به منظور توجیه رفتار جاذب-جذب شونده مورد بررسی قرار گرفت . داده های تجربی به خوبی با حالت ایزوترم لا نگمویر(0.999 (R2=ومدل سینیتیکی شبه مرتبه دوم) 0.999=R2 )مطابقت داشتند. از بررسی ترمودینامیکی مشخص شد که فرآیند حذف کلرید یک فرآیند خودبخودی و گرماگیر است. مطالعات واجذب با استفاده از حلال های مناسب انجام شد. اثر یون های مزاحم و بررسی نمونه واقعی نیز انجام شد