1403/01/27
جواد ذوالقرنین

جواد ذوالقرنین

مرتبه علمی: استاد
ارکید: http://orcid.org/0000-0003-3889-0128
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6602705315
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
حذف مالاشیت سبز از پساب‌ها با استفاده از کامپوزیت گیاه آویشن مغناطیسی شده
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
جذب، ایزوترم، کامپوزیت آویشن مغناطیسی، واجذبی مالاشیت سبز
سال 1401
پژوهشگران جواد ذوالقرنین(استاد راهنما)، الهام طالبی(دانشجو)

چکیده

در این تحقیق کامپوزیت برگ آویشن مغناطیسی شده به‌عنوان یک جاذب جدید، برای حذف رنگ مالاشیت سبز معرفی شد. از تکنیک‌های آنالیز سطحی مانند، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE_SEM)، طیف تبدیل فوریه زیر قرمز(FT_IR)، طیف‌بینی تفرق انرژی پرتو ایکس (XRD) و مغناطیس‌سنجی نمونه ارتعاشی (VSM) برای توصیف جاذب آماده شده، استفاده شد. بهینه‌سازی فرایند حذف رنگ با روش یک متغیر در زمان انجام شده است. عوامل موثر در بهینه سازی از قبیل مدت‌زمان تماس (60 دقیقه) ، میزان pH ( 8 ) ، دما (45 درجه سانتیگراد) ، مقدار ماده جاذب برابر با (005/0 گرم) و غلظت اولیه رنگ مالاشیت سبز (100 میلی‌گرم بر لیتر) مورد بررسی قرار گرفت. وتحت شرایط بهینه حداکثر درصد حذف(R%) و ظرفیت جذب(qmax) به ترتیب برابر با ( 99/0 %) و (198) می‌باشد. ایزوترم‌های جذب و معادلات سینتیکی به‌منظور توضیح رفتار جاذب و جذب شونده مورد بررسی قرار گرفتند. مشخص گردید که نتایج تجربی با مدل همدمای فروندلیچ (989/0=R2) و مدل سینتیک شبه مرتبه دوم (9999/0=R2)مطابقت خوبی دارد. همچنین مطالعات واجذبی با استفاده از حلال‌های مناسب انجام شد که در بین حلال های مورد بررسی حلال استون بادرصد واجذبی (23/89) بیشترین درصد واجذبی را دارا می باشد.در بررسی اثر یون‌های مزاحم مشاهده شد که یون های مزاحم تاثیر کمی در قرایند جذب دارند. و در بررسی نمونه حقیقی میزان جذب در آب‌معدنی (98/97) و در آب لوله‌کشی شهری (41/95) به دست آمد.