1403/01/27
جواد ذوالقرنین

جواد ذوالقرنین

مرتبه علمی: استاد
ارکید: http://orcid.org/0000-0003-3889-0128
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6602705315
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز سبز نانو ذره هیدروکسی آپاتیت مغناطیسی سدیم دودسیل سولفات داربرای حذف آلاینده آبی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
هیدروکسی آپاتیت مغناطیسیاصلاح شده باSDS، سبز مالاشیت،جذب سطحی، نمونه حقیقی
سال 1400
پژوهشگران فاطمه زاهد(دانشجو)، جواد ذوالقرنین(استاد راهنما)، آمنه عاشق حسینی(استاد مشاور)

چکیده

دف از تحقیق حاضر،توسعه روشی سریع وکارا جهت حذفرنگ سبز مالاشیتاز پساب با استفاده از هیدروکسی آپاتیت مغناطیسی اصلاح شدهباسدیم دودسیل سولفاتمیباشد. ویژگیهای جاذب سنتز شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونیروبشی گسیل میدانی (FESEM،)طیفسنجیتبدیل فوریه زیر قرمز(IR-FT)،پراش اشعه ایکس(XRD)و مغناطیسسنج ارتعاشی(VSM)بررسیشد. اثرات عواملمختلفی چونمقدارجاذب،pH، غلظتاولیهرنگ، دما و زمانمورد بررسیقرار گرفت.مدلهای همدمای لانگمویر، فروندلیچ ودوبینین-رادشکویچمطالعهشدند.نتایج تجربی با همدمای فروندلیچتطابقخوبیداشتند (0999/0=2 R).در مدتزمان تماس30دقیقه،دمای40درجهسانتیگراد،pHبرابربا9و مقدار005/0گرم جاذب،حداکثرظرفیت جذب(4/3258میلیگرم بر گرم) حاصل شده است. سینتیک جذببامدلهایسینتیکیشبه مرتبه اول، شبه مرتبه دوم ونفوذ درون ذرهایمورد مطالعه قرار گرفت.نتایج نشان داد که دادههای سینتیکی به خوبی با مدل شبه مرتبه دوم توصیف میشوند.پارامترهای ترمودینامیکی نشان میدهد که جذبسبزمالاشیت روی جاذب موردنظر، فرآیندی گرماگیرو خودبهخودی است. همچنین مطالعه بر روی نمونه حقیقی آب شهری نشان داد،درصد حذف رنگسبزمالاشیت با جاذب مورد نظر بییشتر از84٪است