1403/01/27
جواد ذوالقرنین

جواد ذوالقرنین

مرتبه علمی: استاد
ارکید: http://orcid.org/0000-0003-3889-0128
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6602705315
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نانو ذرات نیکل اکساید اصلاح شده برای حذف آلاینده ها (رنگ یا فلز )
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
جذب سطحی ، نانو ذرات نیکل اکساید، پلی اتیلن گلیکول، همدمای جذب سطحی، واجذبی
سال 1399
پژوهشگران فاطمه اشرفی(دانشجو)، جواد ذوالقرنین(استاد راهنما)، محمدرضا سنگی(استاد مشاور)

چکیده

دراین پژوهش حذف یون سرب توسط نانو ذرات نیکل اکساید اصلاح شده با پلی اتیلن گلیکول مورد بررسی قرار گرفته است. ویژگی جاذب تهیه شده توسط آنالیزهای طیف سنج مادون قرمز ،طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس و پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت. اثر عامل هایی چون: pH، غلظت اولیه یون سرب ، مقدار جرم نانو ذره نیکل اکساید اصلاح شده با پلی اتیلن گلیکول ، زمان تماس با جاذب و دما بر پاسخ های درصد حذف (%R) و ظرفیت جذب(q) ارزیابی و بهینه شد .تحت شرایط بهینه مقدار نانو ذره 02/0 گرم، 7pH=، غلظت اولیه یون سرب 25 میلی گرم برلیتر، دمای 50 درجه سانتی گراد و زمان 60 دقیقه به دست آمد. علاوه بر این، به منظور مطالعه رفتار تعادلی برهمکنش جاذب – جذب شده، همدماهای لانگمویر، فروندلیچ و دوبینین- رادشکویچ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که داده های تجربی به خوبی با مدل های فرندلیچ و لانگمویر مطابقت دارند. رفتار ترمودینامیکی ، سینتیک جذب با مدل های شبه مرتبه اول، شبه مرتبه دوم و نفوذ درون ذره ای مورد مطالعه قرار گرفت. میزان واجذبی یون سرب از نانو جاذب نیکل اکساید با استفاده از سدیم هیدروکسید ،اسید کلریدریک و اسید نیتریک نیز بررسی گردید .