1403/01/27
جواد ذوالقرنین

جواد ذوالقرنین

مرتبه علمی: استاد
ارکید: http://orcid.org/0000-0003-3889-0128
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6602705315
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
حذف رنگ قرمز کنگو توسط یک چار چوب فلز-آلی به عنوان یک جاذب جدید: بهینه سازی چند متغیره و خصو صیات جاذب
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
حذف رنگ .قرمز کنگو.چار چوب فلز-آلی.بهینه سازی چند متغیره
سال 1395
پژوهشگران جواد ذوالقرنین(استاد راهنما)

چکیده

حذف رنگ قرمز کنگو توسط یک چار چوب فلز-آلی به عنوان یک جاذب جدید: بهینه سازی چند متغیره و خصو صیات جاذب