1403/01/27
جواد ذوالقرنین

جواد ذوالقرنین

مرتبه علمی: استاد
ارکید: http://orcid.org/0000-0003-3889-0128
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6602705315
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تئوری رابطه بین انرژی پایداری کمپلکس های پیوند هیدروژنی اسید-باز ضعیف با اسیدیته (pKa) و بازیسیته(pKb ) مولکول های برهمکنش کننده
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نرژی پایداری- پیوند هیدروژنی-سید-باز ضعیف
سال 1394
پژوهشگران جواد ذوالقرنین(استاد راهنما)

چکیده

این پایان نامه به بررسی پیدا کردن رابطه بین قدرت اسیدی و بازی و میزان قدرت پیوند هیدروژنی تشکیل شده بین مولکول ها می پردازد . به دلیل کاربرد زیادی که در بیولوژی و سایر گرایش های تخصصی دارند پیدا کردن پیوند هیدروژنی و میزان اتصال و نحوه اتصال ان به سایر اتم هایی که دارای همان ترکیب یا ترکیبات مشابه دارند از نظر تئوری و کاربرد می تواند بسیار موثر باشد.