1403/01/27
جواد ذوالقرنین

جواد ذوالقرنین

مرتبه علمی: استاد
ارکید: http://orcid.org/0000-0003-3889-0128
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6602705315
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در نان با روش استخراج به کمک مایکروویو و میکرو استخراج مایع- مایع به همراه کروماتوگرافی گازی- اسپکترومتری جرمی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آروماتیک، مایکروویو، کروماتوگرافی، اسپکترومتری جرمی
سال 1394
پژوهشگران جواد ذوالقرنین(استاد راهنما)، رضا رستم پور(دانشجو)

چکیده

پژوهش حاضر شامل کار تحقیقی در زمینه ی استفاده از روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی جهت استخراج مقادیر بسیار کم ترکیبات هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) در نمونه های نان مصرفی در ایران و تعیین و شناسایی این ترکیبات با به کارگیری دستگاه کروماتوگرافی گازی- اسپکترومتری جرمی می باشد.در این روش، به دلیل تابش همزمان امواج ماکروویو از همه ی جهات به سرتاسر نمونه و افزایش سریع دمای آن، فرآیند استخراج PAHs در مقادیر بسیار کم و با افزایش سرعت استخراج و نیز کاهش زمان آزمایش همراه است. در این تحقیق، در ابتدا استخراج اولیه با حلال هیدرولیزی و با اعمال امواج ماکروویو و با هدف تقلیل مزاحمت های بافت نمونه در اندازه گیری آنالیت مورد نظر و افزایش حساسیت انجام پذیرفت. سپس با استفاده از روش ساده، سریع، حساس و دقیق میکرواستخراج مایع-مایع پخشی (DLLME) و با به کارگیری حلال تتراکلرواتیلن به عنوان حلال استخراجی و حلال استون به عنوان حلال پخشی، تعیین و استخراج PAHs در نمونه های نان انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که جفت شدن تکنیک DLLME با دستگاه GC-MS منجر به حصول حد تشخیص های بسیار کم ngml-1 315/0-03/0 و نیز درصد بازیابی استخراج (%) 86-65 و همچنین فاکتور تغلیظ 390-234 برای PAHs در نمونه های حقیقی می گردد