1403/01/27
جواد ذوالقرنین

جواد ذوالقرنین

مرتبه علمی: استاد
ارکید: http://orcid.org/0000-0003-3889-0128
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6602705315
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

چکیده

شیمی تجزیه یکی از شاخه های هم نه تنها شیمی بلکه همه علوم به شمار می رود. هدف اصلی شیمی تجزیه شناسایی یا اندازه گیری انتخابی مواد و ترکیبات مختلفی که هر روزآ نها افزوده می شود.