1403/01/27

علیرضا خدابخشی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-8335-5576
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23004812200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت غشای نانو کامپوزیتی آنتی باکتریال بر پایه پلیمر PVC و نانوذرات نقره جهت باکتری زدایی ازمحلولهای آبی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آنتی باکتری، پلی وینیل کلراید، غشاء، نانو کامپوزیت، فیلتراسیون، نانوذرات نقره
سال 1400
پژوهشگران رضا قلاوند(دانشجو)، علیرضا خدابخشی(استاد راهنما)، مجید کمیجانی(استاد مشاور)

چکیده

امروزه غشاهای ضد باکتری در فرآیندهای مختلف صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند. در تحقیق حاضر غشاهای نانوکامپوزیت با استفاده از نانوذرات نقره حاصل از باکتری سودوموناس آئروژینوزا جهت ایجاد فعالیت ضد باکتری به صورت آزمایشگاهی تهیه شد. در این غشاها از پلی وینیل کلراید به عنوان پلیمر پایه، دی متیل فرمامید به عنوان حلال و نانوذرات نقره به عنوان عامل ضد باکتری استفاده شد. برای تعیین خواص کیفی نانوذرات نقره سنتز شده، طیف سنج مرئی فرابنفش ( VIS-UV ) و برای تعیین اندازه ذرات دستگاه تجزیه و تحلیل نانو ذرات ( DLS ) به کار گرفته شد. همچنین برای تشخیص نانوذرات نقره در ساختار غشاء طیف سنجی فلوئور سانس اشعه ایکس (XRF) مورد استفاده قرار گرفت. برای تعیین خاصیت ضد باکتری غشاء آزمون دیسک گذاری به کمک باکتری اشریشیا کولای ( باکتری گرم منفی ) و باکتری استافیلوکوکوس اورئوس ( باکتری گرم مثبت ) مورد استفاده قرار گرفت. میزان شار عبوری، زاویه تماس، مقاومت مکانیکی کششی، میزان تخلخل و اندازه حفرات غشاها نیز اندازه گیری و مورد ارزیابی قرار گرفت. دستگاه تجزیه و تحلیل نانوذرات ( DLS ) نشان داد اندازه نانوذرات سنتز شده در شرایط بهینه بین 46/0 تا 54/0 نانومتر است.افزایش خاصیت ضد باکتری غشاء با استفاده از نانوذرات نقره، افزایش میزان پس زنی نمک و افزایش آبدوستی برای غشاهای سنتز شده مشاهده شد.