1403/02/02

علیرضا خدابخشی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-8335-5576
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23004812200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی شرایط و مقایسه سیستم کاتالیزوری زیگلر- ناتادر حضور کو-کاتالیزورهای تری اتیل آلومینیوم و تری- نرمال- اکتیل آلومینیوم در تولید پلی اتیلن
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تری نرمال اکتیل آلومینیوم ، کو-کاتالیزور، پلی اتیلن، زیگلر-ناتا، الفین
سال 1399
پژوهشگران علیرضا خدابخشی(استاد راهنما)، داود سودبر(استاد مشاور)

چکیده

پلی اتیلن در مقایسه با دیگر پلیمرهای ساخت انسان، با تفاوت بسیار بیشترین مقدار تولید را دارا است. امروزه حدود 77میلیون تن پلی اتیلن در سال تولید می شود و حدود پنج درصد در سال افزایش تولید دارد. اتیلن ساده ترین الفین، با به کارگیری آغازگرها و کاتالیزورها که اغلب پراکسیدهای آلی می باشند با تولید رادیکال های آزاد و واکنش زنجیری پلیمریزه می شود. کاتالیزورهای زیگلر-ناتا، فیلیپس و کاتالیزورهای تک مکانی دارای بیشترین سهم در تولید پلی اتیلن می باشند. واکنش بین کاتالیزور و کو-کاتالیزور برای به دست آوردن یک سیستم فعال در پلیمریزاسیون ضروری است. ترکیبات آلی فلزی که به عنوان کو-کاتالیزور در سیستم های زیگلر-ناتا استفاده می شود، ترکیبات دارای حداقل یک پیوند سیگمای کربن-فلزند. این ترکیبات بسیار فعال بوده، در معرض هوا خود به خود آتش می گیرند و با آب واکنش انفجاری می دهند. آلکیل های آلومینیوم و منیزیم در صنعت پلی اتیلن مهمترین آلکیل های فلزی به شمار می روند. تری اتیل آلومینیوم (TEA) مهمترین آلومینیوم آلکیل و در واقع پر مصرف ترین کو-کاتالیزور در سیستمهای زیگلر-ناتا و فیلیپس است. سالانه چندین میلیون تن از آن در جهان تولید می شود و به فروش می رسد. تحقیقات زیادی در مورد سینتیک واکنش، ساختار کاتالیزورها و کو-کاتالیزورها ، روش تهیه ،نوع و میزان مواد مصرفی انجام شد. بخش عمده ای از این تحقیقات موضوعات مرتبط با کو-کاتالیزورها و به ویژه آلکیل های آلومینیوم را شامل شده است .در پتروشیمی اراک واحدLLDPE از نسل سوم کاتالیزور های زیگلر-ناتا استفاده می شود.بر اساس طراحی اولیه واحد و با توجه به دانش فنی که شرکتهای صاحب امتیاز در اختیار داشته و با توجه به امکان کنترل شرایط فرایندی و مسایل اقتصادی آن زمان از تری-نرمال-اکتیل آلومینیوم به عنوان کاتالیزور استفاده می شود ولی با پیشرفت سیستم های کنترلی ، تغییرات در کیفیت مواد اولیه کاتالیزوری و اصلاحات بعدی که در واحد انجام شده است امکان تغییر کو- کاتالیست و استفاده از کو- کاتالیزورهای دیگر مورد بررسی قرار گرفت.همچنین با توجه به تأثیر کو-کاتالیزور بر بهبود خواص پلیمر تولیدی بررسی شرایط و مقایسه سیستم های کاتالیزوری زیگلر-ناتا در حضور کو-کاتالیزورهای تری اتیل آلومینیوم و تری نرمال اکتیل آلومینیوم و امکان جایگزینی آن مورد توجه مدیران تولید و تحقیق و توسعه قرار