1403/01/27

علیرضا خدابخشی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-8335-5576
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23004812200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت غشاء نانوکامپوزیت کاتیونی بر پایه ی پلیمرهای PMMA /PVC و نانو ذرات TiO2 و بررسی خواص آن در جداسازی یونهای سرب
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
غشاء، پلی متیل متاکریلات، پلی وینیل کلراید، تیتانیوم دی اکسید
سال 1397
پژوهشگران علیرضا خدابخشی(استاد راهنما)

چکیده

فرآیندهای غشایی از جمله فرآیندهای نوین جداسازی میباشند که از مزایای فراوانی، نظیر هزینه جاری پایین و راندمان بالا برخوردارند. قلب فرآیندهای غشایی، غشاها میباشند که انواع مختلفی دارند.غشاهای تبادل یون از اولین غشاهای مورد استفاده در فرآیندهای غشایی هستند که در عملیات مختلفی از جمله تصفیه پساب، استخراج حلال، الکترودیالیز و مانند آن مورد استفاده قرار می گیرند. در این پژوهش ساخت و کارایی غشاء مورد ارزیابی قرار TiO2 نانوکامپوزیت کاتیونی تهیه شده از پلی متیل متاکریلات و پلی وینیل کلراید و نانوذرات در TiO2 گرفت. برای بررسی تاثیر نانوذرات تیتانیوم دی اکسید در ساختار و عملکرد غشاها، مقدار نانوذرات % انتخاب شد. برای بررسی خواص ساختاری غشاهای تهیه 5 % تا 0/1ساختار نانوکامپوزیتها به شکل متغیراز بکار گرفته شد. همچنین خواص عملیاتی آنها با توجه به استانداردهای SEM وFTIR، XRD شده، آنالیزهای غشاهای الکترودیالیز، با اندازه گیری ظرفیت تبادل یون، شار عبوری، محتوی آب، عدد انتقالی، انتخاب پذیری و مقاومت الکتریکی غشاهای کامپوزیتی بررسی گردید. همچنین برای سنجش پایداری اکسیداسیون غشاها از محلول فنتون استفاده شد. برای ارزیابی کارایی غشاهای ساخته شده، جداسازی یون های سرب در فرآیند % به ساختار 1 الکترودیالیز توسط این غشاها مورد آزمایش واقع گردید. به طور کلی با افزایش نانو ذرات تا حد % نانو ذره نیز بیشتر 1کامپوزیت تقریبا تمامی خواص غشا بهبود پیدا کرد و میزان جداسازی در غشاء حاوی بود، اما با افزایش بیشتر نانو ذره تیتانیوم دی اکسید در ساختار غشا، کیفیت خواص مورد نظر غشاء کاهش یافت. عوامل مختلفی در تعیین خواص غشاها در اثر حضور نانو ذرات اثر گذار میباشند که از جمله آنها می توان به پر شدن منافذ غشاء، تجمع نانو ذرات از یک طرف و افزایش سطح و ایجاد کانال های یونی منظم در ماتریس غشاء از طرف دیگر اشاره کرد