1403/02/02

علیرضا خدابخشی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-8335-5576
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23004812200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه غشاهای آنیونی ناهمگن بر پایه پلی متیل متاکریلات و پلی وینیل کلراید و نانوذرات کربن تیوب عامل دار شده
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
غشاهای تبادل آنیونی، نانوکامپوزیت، پلی وینیل کلراید، پلی متیل متاکریلات، کربن نانوتیوب عامل دار شده
سال 1397
پژوهشگران سعید عسگری ، علیرضا خدابخشی

چکیده

در این پژوهش، غشاهای نانوکامپوزیت تبادل آنیونی با استفاده از مخلوط پلیمری پلی وینیل کلراید و پلی متیل متاکریلات و به کارگیری ذرات کربن نانوتیوب عامل دار شده به روش قالب گیری محلول تهیه گردید. نانوتیوب کربن با استفاده از مخلوط اسیدی و اتیلن دی آمین اصلاح و عاملدار شد وسپس ساختار و مورفولوژی کربن نانوتیوب عامل دار شده با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR) و میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی (FE-SEM) بررسی گردید. بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و الکتروشیمیایی غشاهای تهیه شده نشان داد که محتوای آب، ظرفیت تبادل یونی، دانسیته بار سطحی وپتاسیل غشا، و همچنین عدد انتقالی و انتخاب پذیری غشاها با افزودن نانوتیوب کربن عامل دار شده تا 2% وزنی بهبود یافته است. همچنین مقاومت الکتریکی، نفوذپذیری، شار عبوری و پایداری شیمیایی غشاهای تهیه شده افزایش یافته است. در حقیقت نانوتیوب کربن عامل دار شده به سبب دارا بودن سطح فعال زیاد، موجب ایجاد کانال های یونی مناسب گردیده و با افزایش آبدوستی غشاها عبور و مرور یون ها را تسهیل نموده است. با افزودن نانوذرات تا 4% وزنی به دلیل تجمع نانوتیوب های کربن در اطراف گروه های عاملی و کاهش تسلط این گروهها بر انتقالات یونی، خواص الکتروشیمیایی غشاها به طور جزئی کاهش یافت.