1403/01/27

علیرضا خدابخشی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-8335-5576
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23004812200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه اکولوژیکی زوپلانکتون در شهرستان اراک
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
مطالعه اکولوژیکی، زوپلانکتون، اراک
سال 1387
پژوهشگران علیرضا شایسته فر (مرحوم) ، علیرضا خدابخشی ، سیدنوراله موسوی

چکیده

زوپلانکتون ها از جمله موجودات آبزی می باشند که نقش بسیار مهمی در مطالعه کیفیت آب بر عهده دارند و به همین علت متخصصینی مثل Odum(1997) این موجودات را به عنوان معرف آلودگی آب معرفی نموده اند. از طرف دیگر نقش این موجودات به عنوان اولین حلقه از زنجیره غذائی در سیستم های آبی بر کسی پوشیده نیست و لذا مطالعه و شناسائی این جانوران میکروسکپی تا سطح جنس و گونه از جمله مهمترین دستاورد ها ی کاربردی در امر تولید مواد پروتئینی (گوشت سفید) مورد نیاز و مطالعه ضریب رشد و تولید گوشت در ماهیان رها سازی شده در هر منطقه می باشد. که در مطالعات حاضر به شناسائی این موجودات در سطح جنس و گونه در سطح آب هشت منبع آبی پاسبلاغ ، داوود آباد ، نوازن ، دینه کبود ، جمالکه ، ارکوپن ، کارچان و انجدان که از جمله دریاچه های پشت سد در شهرستان اراک هستند و تطابق تراکم و تنوع این موجودات با برخی فاکتورهای محیطی از جمله دمای آب ، pH ، غلظت اکسیژن محلول در آب ، اکسیژن بیولوژیکی ، اکسیژن شیمیائی ، نیتروژن کل ، سختی کل ، تمامی جامدات آب ، بارندگی سالانه و رطوبت پرداخته خواهد شد و در خاتمه نتایج حاصل پس از آنالیز آماری و جمع بندی ، یک نسخه به بخش زیست شناسی ، دانشکده علوم دانشگاه اراک و در سه نسخه به مدیر محترم امور پژوهشی دانشگاه اراک تحویل می گردد ، نتایج در قالب هشت مقاله ( به ازای هر ایستگاه یک مقاله )در ژورنال های بین المللی به چاپ خواهد رسید .