1403/05/04
سیدنوراله موسوی

سیدنوراله موسوی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9208-1308
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57206348684
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Option pricing in high volatile illiquid market Sima Mashayekhi, Seyed Nourollah Mousavi (2024)
Deep learning for option pricing under Heston and Bates models Ali Bolfakeh, Seyed Nourollah Mousavi, Sima Mashayekhi (2023)
Deep Learning Application in Rainbow Options Pricing Ali Bolfakeh, Seyed Nourollah Mousavi, Sima Mashayekhi (2023)
Investigation of aphids on Rosaceae in Ghamsar region, Kashan Zeynab Maranjian, Alireza Shayestehfar, Seyed Mehdi Talebi, Seyed Nourollah Mousavi (2022)
A robust numerical method for single and multi-asset option pricing Sima Mashayekhi, Seyed Nourollah Mousavi (2022)
Functional logistic regression: a comparison of three methods Seyed Nourollah Mousavi, helle sorensen (2018)
Multinomial functional regression with wavelets and LASSO penalization Seyed Nourollah Mousavi, helle sorensen (2017)
Analysis of juggling data: Registration subject to biomechanical constraints Anders tolver, helle sorensen, martha muller, Seyed Nourollah Mousavi (2014)
Analysis of juggling data: Registration subject to biomechanical constraints Anders tolver, helle sorensen, martha muller, Seyed Nourollah Mousavi (2014)
Optimization and Characterization of Tl(I) Adsorption onto Modified Ulmus carpinifolia Tree Leaves Javad Zolgharnein, Neda Asanjrani, Seyed Nourollah Mousavi (2011)
Multivariate optimization of Cd(II) biosorption onto Ulmus tree leaves from aqueous waste Javad Zolgharnein, Z Adhami, ALI SHAHMORADI, Seyed Nourollah Mousavi, Mohammadreza Sangi (2010)
Optimization of removal of methylene blue by Platanus tree leaves using response surface methodology Javad Zolgharnein, Z Adhami, ALI SHAHMORADI, Seyed Nourollah Mousavi (2010)
مقاله ارائه‌شده
ASIAN RAINBOW OPTION PRICING AND DEEP LEARNING Seyed Nourollah Mousavi, Ali Bolfakeh (2023)
قیمتگذاری اختیار آسیایی با استفاده از یادگیری ماشین علی بلفکه، سیدنوراله موسوی، سیما مشایخی (1400)
A ROBUST NUMERICAL METHOD FOR MULTI-ASSET OPTION PRICING Sima Mashayekhi, Seyed Nourollah Mousavi (2021)
Classification and prediction using functional logistic regression Seyed Nourollah Mousavi, helle sorensen (2017)
کتاب
محاسبات ریاضی با maple سیدنوراله موسوی (1385)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
قیمت گذاری اختیار های گذشته نگر تحت یک مدل فرایند لوی خاص سیدنوراله موسوی، سیما مشایخی، فرامرز محمودوند (1402)
روشهای تفاضلات متناهی برای معادلات بلک−شولز چند دارایی سیما مشایخی، سیدنوراله موسوی، ندا دربندی فراهانی (1400)
قیمت گذاری اختیار با استفاده از شیوه های کاهش واریانس در روش مونت کارلو سیما مشایخی، سیدنوراله موسوی، مهدیه دهنمکی (1400)
اختیارهای آسیایی با قیمت اعمال شناور همراه با نوسان ضمنی سیما مشایخی، سیدنوراله موسوی، پریان درژند (1400)
ماتریس های متقارن تصادفی و مسائل مقادیرویژه آن ها بهنام سپهریان، علی محمد نظری، سیدنوراله موسوی، زهرا برجعلی (1400)
کاربرد یادگیری ماشین در قیمت گذاری اختیار آسیایی سیدنوراله موسوی، سیما مشایخی، علی بلفکه (1400)
مطالعه اکوفونستیکی شته بر روی گیاهان تیره گلسرخیان منطقه قمصر کاشان سید مهدی طالبی، علیرضا شایسته فر (مرحوم)، سیدنوراله موسوی، زینب مرنجبان (1399)
پیشنویس پایان نامه ثبت شده در 1400/03/24 11:56:9 ق.ظ مجید مهدیه، علیرضا شایسته فر (مرحوم)، سیدنوراله موسوی، مبینا صفاری انارکی (1399)
ماتریس های تصادفی و تصادفی دوگانه علی محمد نظری، سیدنوراله موسوی (1398)
الگوریتم تپه نوردی قبولی پیشین رضا پاکیاری (بازنشسته)، سیدنوراله موسوی، حدیث ربیعی (1398)
بازیهای تکاملی روی گرافها مهدی سهرابی حقیقت، سیدنوراله موسوی، فاطمه حیدری (1397)
کنترل موجودی بهینه تحت باز پرسازی تصادفی رضا پاکیاری (بازنشسته)، سیدنوراله موسوی، فرزانه بصیر احمد لو (1396)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
مطالعه اکولوژیکی زوپلانکتون در شهرستان اراک علیرضا شایسته فر (مرحوم)، سیدنوراله موسوی، علیرضا خدابخشی (1387)