1403/02/02

علیرضا خدابخشی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-8335-5576
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23004812200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی روشهای تصفیه پساب و بازیافت آب از پساب سایت اصلی دانشگاه اراک و طراحی تصفیه خانه مناسب برای بازیافت آب .
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
پساب؛ تصفیه؛ بازیافت؛ انعقاد شیمیایی؛ الکتروکوآگولاسیون.
سال 1398
پژوهشگران علیرضا خدابخشی

چکیده

یکی از راههای تامین آب مناطق خشک بازیافت آب از پساب می باشد. بازیافت آّب از حدود یکصد و هفتاد هزارمترمکعب پساب سالانه بخش سردشت دانشگاه اراک به عنوان هدف اولیه این طرح مد نظر قرار گرفت. آزمایشهای مقدماتی نشان داد حدود 70 تا 90 درصد آب این پساب قابل بازیافت است. عملیات 97 ( انجام شد. بررسی ویژگیهای کلی - نمونه برداری از فاضلاب این منطقه در طول یک سال تحصیلی) 98 TDS ، COD ، BOD ، TSS،pH ، نمونه ها، به کمک پارامتر هایی همچون هدایت الکتریکی، سختی، اسیدیته ،اشریشیا کلیفرم، کدورت و آلاینده های فلزی صورت گرفت. نتایج نشان داد مقدار آلاینده های موجود در پساب مورد نظر )بجز کدورت وهدایت الکتریکی و نیز رنگ پساب( در اغلب نمونه برداریها زیرحد مجاز است. دوروش )WHO ( استاندارد سازمان حفاظت از محیط زیست ایران و حتی سازمان بهداشت جهانی انعقاد شیمیایی و انعقاد الکتریکی به همراه فیلتراسیون شنی برای تصفیه این پساب پیش بینی و مورد آزمایش و 90 درصد کدورت و رنگ پساب مورد نظر ، توسط COD قرار گرفتند. نتایج نشان داد حداقل 70 درصد فرآیند انعقاد شیمیایی قابل حذف است. عملیات انعقاد الکتریکی به عنوان یکی از فرآیندهای کم هزینه و دوست دار محیط زیست بر روی پساب انجام شد. نتایج انعقاد الکتریکی پساب نیز نشان داد آب حاصل از عمل انعقاد الکتریکی نیز استانداردهای لازم برای آبیاری را دارا می باشد. این فرآیند منجر به کاهش 95 پساب شد. علاوه بر این COD درصدی کدورت و کاهش 70 درصدی سختی و نیز کاهش 75 درصدی میانگین میزان انرژی الکتریکی مصرف شده در این عملیات در زمان 15 دقیقه حدود 6.3 کیلووات ساعت بر مترمکعب پساب بود که در در محدوده مصرف انرژی تصفیه خانه های پر بازده می باشد.