1403/01/28
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت غشاهای شبکه آمیخته تبادل یونی ناهمگن بر پایه پلی وینیل کلراید با استفاده از نانو ذرات اکسید آلومینیوم: ارزیابی خواص الکتروشیمیایی و انتقالی یونهای یک و دو ظرفیتی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
غشای تبادل یون، شبکه آمیخته، نانو ذرات اکسید آلومینیوم، ساخت/ارزیابی، انتقال یونی یک و دو ظرفیتی
سال 1393
پژوهشگران سیدمحسن حسینی ، عبدالرضا مقدسی

چکیده

در این تحقیق، غشاهای تبادل کاتیونی ناهمگن شبکه آمیخته پلی وینیل کلراید/نانو ذرات اکسید آلومینیوم با استفاده از تکنیک قالب گیری غشا و با استفاده از حلال تتراهیدروفوران و پودر ذرات رزین تبادل کاتیونی تهیه گردید. اثر غلظت نانو ذرات اکسید آلومینیوم بر خواص الکتروشیمیایی غشاهای ساخته شده بررسی شد. نتایج بررسی میزان آبدوستی غشاها نشان داد که میزان محتوای آب غشاها با افزایش میزان غلظت نانو ذرات اکسید آلومینیوم در پایه غشاهای تهیه شده، افزایش می یابد. ظرفیت تبادل یونی غشاها نیز با افزایش میزان غلظت نانو ذرات در پایه غشاها کاهش یافت. پتانسیل، انتخاب پذیری و عدد انتقال غشاها در ابتدا با افزایش میزان نانو ذرات اکسید الومینیوم به کار رفته در پایه غشاهای ساخته شده تا 2 درصد وزنی در محلول های یک و دو ظرفیتی کلرید سدیم و کلرید باریم روند افزایشی نشان داد و سپس با افزایش بیشتر غلظت نانو ذرات از 2 تا 16 درصد وزنی کاهش یافت. همچنین غشاهای تهیه شده پتانسیل، انتخاب پذیری و عدد انتقالی کمتری را برای یونهای دو ظرفیتی در مقایسه با یونهای یک ظرفیتی نشان داد. نتایج بدست آمده نشان داد که تراوش پذیری و فلاکس یونی غشاها در ابتدا با افزایش میزان نانو ذرات اکسید الومینیوم به کار گرفته شده در غشاها تا 2 درصد وزنی، روند کاهشی نشان داد و سپس افزایش بیشتر این نسبت از 2 تا 16 درصد وزنی سبب افزایش تراوش پذیری و فلاکس یونی غشاها گردید. رفتار متضادی برای مقاومت الکتریکی غشاها مشاهده گردید. مقایسه میان خواص الکتروشیمیایی غشاهای تهیه شده در این تحقیق و برخی غشاهای تجاری نشان می دهد که غشاهای اصلاح شده قابل رقابت با نمونه های تجاری می باشند.