1403/02/02
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اصلاح سطح غشاهای تبادل کاتیونی ناهمگن با استفاده همزمان از پلیمریزاسیون آکریلیک اسید/متیل متاکریلات: ارزیابی غشاها در فرآیند نمک زدایی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1393
پژوهشگران سیدمحسن حسینی

چکیده

ثبت نشده‌است!