1403/01/26
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر استفاده از CTAB جهت سنتز نانوذرات CdQ2 ,ZnQ2 و بررسی خواص اپتیکی و ساختاری آنها
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
سنتز نانو ذرات،سورفکتانت،ستیل تری متیل آمونیوم برماید
سال 1397
پژوهشگران محمدرضا جعفری ، سیدمحسن حسینی ، مهدیه زاج چناری ، الهام ملکی ، مریم هداوند

چکیده

در این پژوهش اثر استفاده از ستیل تری متیل آمونیوم برماید (CTAB) به عنوان سورفکتانت یونی در سنتز نانو ذرات آلی-فلزیZnQ2 ,CdQ2 به روش همرسوبی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین خواص اپتیکی و ساختاری نانو ذرات تهیه شده به منظور استفاده در ساخت دیودهای نور گسیل آلی OLED)) مورد مطالعه قرار گرفته است. آنالیزهای پراش پرتو ایکس(XRD)، طیف سنجی مادون قرمز(FT_IR)، طیف سنجی گسیل نوری(( PL، طیف سنجی فرابنفش و نور مرئی (( UV-Visible و عکس برداری الکترونی ((SEM جهت ارزیابی نمونه ها صورت پذیرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که می توان با افزودن سورفکتانت (CTAB) به کمپلکسها اثر اپتیکی آنها را بهبود بخشید و ساختار بلوری منظم تر با اندازه ذرات یکنواخت تری ایجاد نمود.