1403/01/26
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اصلاح خواص الکتروشیمیایی غشاهای تبادل آنیونی ناهمگن بر پایه پلی وینیل کلراید با استفاده از پلی وینیل پیرولیدون
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
غشای تبادل آنیون؛ ساخت غشا؛ پلی وینیل پیرولیدون؛ خواص الکتروشیمیایی؛ فرآیند نمک زدایی
سال 1395
مجله فرآيند نو
شناسه DOI
پژوهشگران مهسا نعمتی ، سیدمحسن حسینی ، احسان باقری پور

چکیده

در این کار تحقیقاتی غشاهای تبادل آنیونی ناهمگن بر پایه پلی وینیل کلراید با استفاده از روش قالب گیری محلول ساخته شد. رزین تبادل آنیونی به عنوان گروه های عامل فعال غشاء مورد استفاده قرارگرفت. جهت اصلاح خواص شیمی- فیزیکی غشاها، از پلی وینیل پیرولیدون(PVP)به عنوان یک افزودنی مناسب در محلول پلیمری استفاده گردید.نتایج بدست آمده از آنالیز FTIRنشان می دهد که پلی وینیل پیرولیدون افزوده شده در بستر غشا باقی مانده و پس از شستشو باآب مقطر خارج نشده است. همچنین نتایج بدست آمده نشان می دهد که محتوای آب و ظرفیت تبادل یونی غشاها با افزودن میزانپلی وینیل پیرولیدونافزایش یافته است.علاوه براین، پتانسیل و انتخاب پذیری غشاها نسبت به غشاء اصلاح نشده بهبود داشته اند.با افزودن پلی وینیل پیرولیدون در بدنه غشاها، میزان شار و نفوذ پذیری یونی ابتدا دچار افت شده و سپس رو به صعود می گذارد. مقاومت الکتریکی غشاها ابتدا افزایش، سپس کاهش یافته است.