1403/01/28
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت غشاهای شبکه آمیخته تبادل یونی پر شده با نانوذرات کربن فعال اصلاح شده با کیتوسان: بررسی اثرات غلظت و پی اچ الکترولیت بر خواص انتقالی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
الکترودیالیز؛ غشای شبکه آمیخته؛ نانوذرات اصلاح شده کربن فعال؛ غلظت و پی اچ محلول الکترولیت
سال 1398
مجله پژوهش نفت
شناسه DOI
پژوهشگران سیدمحسن حسینی ، محمد ابراهیمی ، علیرضا خدابخشی ، مهسا نعمتی ، مهدی عسکری

چکیده

در این پژوهش اثر غلظت و پی اچ محلول الکترولیت بر خواص انتقالی غشاهای شبکه آمیخته تبادل کاتیونی پر شده با نانوذرات کربن فعال اصلاح شده با کیتوسان مورد بررسی قرار گرفت. عکس های میکروسکوپی تهیه شده از غشاها، نشان دهنده پراکندگی یکنواخت و سطح همگنی از آنها است. میزان محتوای آب و ظرفیت تبادل یونی غشاهای شبکه آمیخته نانوکامپوزیتی بهبود یافت. پتانسیل، انتخاب پذیری و مقاومت الکتریکی غشاها با افزایش میزان نانوذرات، در ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت. همچنین انتخاب پذیری غشاها در ابتدا با افزایش میزان غلظت محلول الکترولیت افزایش یافته و سپس با افزایش بیشتر آن رفتار کاهشی نشان داد. نتایج حاصل نشان داد که غشاهای تهیه شده انتخاب پذیری بالاتری در محیط خنثی در مقایسه با سایر محیط های اسیدی/ بازی دارند. مقاومت الکتریکی غشاها با افزایش میزان غلظت محلول الکترولیت نیز کاهش یافت. افزایش پی اچ محلول الکترولیت ابتدا سبب افزایش مقاومت الکتریکی یونی غشاها و سپس باعث کاهش آن گردید. شار یونی غشاهای تهیه شده نیز با افزایش میزان محتوای افزودنی، رفتاری تناوبی نشان داد. خواص انتقالی غشاها نشان می دهد که نمونه های اصلاح شده قابل مقایسه با نمونه های تجاری هستند.