1403/01/28
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و اصلاح خواص الکتروشیمیایی غشاهای شبکه آمیخته تبادل کاتیونی ناهمگن پر شده با نانو ذرات زئولیت
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
غشای تبادل یونی، الکترودیالیز، زئولیت، خواص جذب و انتقال یونی
سال 1393
پژوهشگران سیدمحسن حسینی(استاد راهنما)، عبدالرضا مقدسی(استاد راهنما)

چکیده

در سال های اخیر غشاهای تبادل یون به طور گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته اند و به عنوان جداسازهای فعال در فرایندهای الکتروغشایی مانند الکترودیالیز به کار گرفته شده اند. ساخت غشاهای تبادل یون با ویژگی های فیزیکی و شیمیایی مناسب می تواند جایگاه مناسبی را در صنعت بازیافت و تصفیه آب و پساب ایجاد نماید. به منظور بهبود خواص الکتروشیمیایی غشاهای تبادل یون، روش های متعددی به کار گرفته شده است که از آن جمله می توان به اصلاح با افزودن نانو ذرات مختلف اشاره نمود.دراین تحقیق غشاهای تبادل کاتیونی ناهمگن برپایه پلی وینیل کلراید و با استفاده از نانو ذرات زئولیت به روش قالب گیری محلول ساخته شد و اثر غلظت نانو ذرات و همچنین غلظت الکترولیت و تغییرات PH روی خواص الکتروشیمیایی غشا مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان دادند که با افزایش غلظت نانوذره تا 8درصد وزنی،آب موجود در غشا،پتانسیل غشا،عدد انتقال و انتخاب پذیری در محلول قالب گیری شده نسبت به حالت ابتدایی بهبود یافت و با افزایش بیشتر غلظت نانو ذرات از 8 تا 16 درصد وزنی شروع به کاهش یافتن می کند.استفاده از نانوذرات زئولیت در محلول قالب گیری شده منجر به افزایش مشهود در هدایت الکتریکی غشا و شار یونی می گردد.عدد انتقال،انتخاب پذیری و هدایت الکتریکی غشا همگی با افزایش غلظت الکترولیت،افزایش می یابند.علاوه بر این،غشاها،عدد انتقال و انتخاب پذیری بالاتر و مقاومت الکتریکی کمتری را در PH=7 در مقایسه با سایر مقادیر PH از خود نشان داده اند.در میان غشاهای ساخته شده،غشا با 8 درصد وزنی نانو ذره زئولیت،خواص الکتروشیمیایی مناسب تری را نسبت به بقیه نشان می دهد. نتایج نشان دادند که غشاهای اصلاح شده در مطالعه حاضر با نوع تجاری آن قابل قیاس است. نتایج به دست آمده در این تحقیق برای فرایندهای الکتروغشایی و به ویژه الکترودیالیز جهت بازیابی و تصفیه آب و پساب بسیار مفید است.