1403/01/27
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت غشای نانوفیلتراسیون پلیمری بر پایه پلی اترسولفون و اصلاح آن توسط پلیمرهای پلی اکریلیک اسید و پلی متیل متاکریلات
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
غشای شبکه آمیخته، نانوفیلتراسیون، پلی اکریلیک اسید، پلی متیل متاکریلات، خواص فیزیکی و شیمیایی
سال 1396
پژوهشگران علیرضا خدابخشی(استاد راهنما)، سیدمحسن حسینی(استاد مشاور)، آرزو رسولی(دانشجو)

چکیده

تهیه غشاهای نانوفیلتراسیون پلی اترسولفون به منظور کم کردن سختی آب، هدف عمده این تحقیق است.به همین منظور ابتدا غشاهای نانوفیلتراسیون شبکه آمیخته بر پایه پلی اترسولفون بعنوان پلیمر پایه با روش تغییر فاز (غوطه وری) آماده گردید.دی متیل استامید به عنوان حلال و آب بدون یون به عنوان غیر حلال مورد استفاده قرار گرفت. همچنین از پلیمرهای پلی اکریلیک اسید و پلی متیل متاکریلات به عنوان افزودنی در ساخت غشا استفاده شد.آزمایش طیف سنجی مادون قرمز، تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی، آزمایش های زاویه تماس آب، محتوای آب، مقاومت مکانیکی کششی، اندازه گیری تخلخل، مقاومت غشا در مقابل گرفتگی، پس دهی نمک و شار عبوری برای بررسی غشاهای ساخته شده مورد بررسی قرار گرفتند. تصویر میکروسکوپ الکترونی نیز تشکیل حفره های عریض را در داخل غشاهای اصلاح شده نشان داد. شار عبوری تقریبا یک روند ثابت را برای غشاهای اصلاح یافته داشت. افزایش غلظت پلیمرها باعث افزایش آبدوستی سطح غشاها شد، بجز نمونه M5 که غلظت پلیمرها در آن خیلی زیاد بود. پس دهی نمک از 36% که مربوط غشای اصلاح نشده بود به 80% و 82% که مربوط به غشاهای دارای 5/0 درصد وزنی از پلی اکریلیک اسید و پلی متیل متاکریلات افزایش یافت. مقاومت کششی غشاها با افزایش غلظت پلیمر ها بهبود یافت. با افزودن پلیمرها به محلول، محتوای آب غشاها تا غلظت 05/0 درصد وزنی از پلیمرها افزایش یافت و پس از آن کاهش یافت.تخلخل غشاها نیز با افزودن پلیمرهای پلی اکریلیک اسید و پلی متیل متاکریلات افزایش یافت.نمونه اصلاح شده که حاوی 5/0 درصد وزنی از پلیمرها بود خصوصیات ضد گرفتگی بهتری را نسبت به سایر غشاها از خود نشان داد.