1403/02/02
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و بررسی خواص انتقالی غشاهای تبادل کاتیونی مورد استفاده در صنعت الکترودیالیز جهت فرآیند نمک زدایی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
الکترودیالیز، غشای تبادل کاتیونی، انتخاب پذیری، جداسازی فلزات سنگین
سال 1399
پژوهشگران سیدمحسن حسینی(استاد راهنما)، الهام جشنی(دانشجو)

چکیده

پیوست می باشد.