1403/02/02
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اصلاح سطح غشاهای تبادل کاتیونی ناهمگن با استفاده همزمان از پلیمریزاسیون آکریلیک اسید/ متیل متاکریلات: ارزیابی غشاها در فرآیند نمک زدایی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
غشای کامپوزیتی تبادل کاتیون ، اصلاح سطح، پلیمریزاسیون اشتراکی، نسبت امولسیون ساز، ارزیابی الکتروشیمیایی
سال 1393
پژوهشگران سیدمحسن حسینی ، علیرضا خدابخشی ، عبدالرضا مقدسی

چکیده

در این کار تحقیقاتی، غشاهای تبادل کاتیونی ناهمگن ترکیبی بر پایه پلی وینیل کلراید با استفاده از تکنیک قالب گیری غشا تهیه گردید. پلی آکریلیک اسید به همراه پلی متیل متاکریلات به عنوان اصلاح کننده سطحی غشا، با استفاده از روش پلیمریزاسیون پیوندی، جهت بهبود خواص الکتروشیمیایی غشاها مورد استفاده قرار گرفت. همچنین اثر غلظت امولسیفایر (SDBS) در محلول امولسیون، بر نحوه پلیمریزاسیون سطحی و خواص غشاها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از تست FTIR نشان داد که پلیمریزاسیون، به نحو مطلوبی صورت پذیرفته است. همچنین تصاویر میکروسکوپ نوری نشان داد که ذرات رزین به نحو مناسبی در بدنه غشاها پراکنده گشته است. تصاویر میکروسکوپ نوری سطح نسبتا یکنواختی را برای غشاهای تهیه شده نشان داد. نتایج بدست امده نشان داد که اصلاح سطحی غشاها منجربه بهبود پتانسیل غشا، عدد انتقال، انتخاب پذیری، دانسیته بار سطحی، ظرفیت تبادل یونی و فلاکس یونی غشاها گشته است. علاوه بر آن، افزایش میزان محتوای امولسیفایر در امولسیون سبب افزایش بیشتر میزان عدد انتقال، انتخاب پذیری و فلاکس یونی غشاها گردید. به طور متضادی یک رفتار کاهشی برای مقاومت الکتریکی غشاهای اصلاح شده ترکیبی مشاهده شد. مقایسه میان خواص الکتروشیمیایی غشاهای تهیه شده در این تحقیق و برخی غشاهای تجاری نشان می دهد که غشاهای اصلاح شده قابل رقابت با نمونه های تجاری می باشند.