1403/03/25
عبدالرضا مقدسی

عبدالرضا مقدسی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0733-4540
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25959677500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
جذب آمونیاک از آب های آلوده به ترکیبات نفتی توسط میکروجلبک کشت شده درفوتوبایوراکتور هواراند سمیه جالینوسی، عبدالرضا مقدسی، عزت اله جودکی، مجید مهدیه (1402)
Pore size engineering of cost‑efective all‑nanoporous multilayer membranes for propane/ propylene separation Fahime Dehghan, Alimorad Rashidi, Fahime Parvizian, Abdolreza Moghadassi (2023)
Thermal performance of the seal oil cooler of the RFCC MCB Pump by using CNT-water nanofluids Seyed Masoud Hoseini, Abdolreza Moghadassi, Leila Vafajoo, Javad Moradi (2023)
بهینه‌سازی جداسازی آسفالتین از باقیمانده برج تقطیر در خلأ با استفاده از استخراج مایع-مایع به روش سطح-پاسخ رضا عسگری، وهب قلعه خندابی، علیرضا فضلعلی، محمودرضا نیک خلق، عبدالرضا مقدسی (1401)
حذف انتخابی ترکیبات الفینی و گوگردی از برش‌های هیدروکربنی در پالایشگاه علیرضا فضلعلی، سلمان بهمنی، هدیه غفارذی، محمد آقایی، عبدالرضا مقدسی (1401)
حذف کلرید منیزیم توسط غشاهای نانوفیلتراسیون تهیه شده از نانوذرات اکسید مس شکیبا قهیه ئی، عبدالرضا مقدسی، سمانه بنده علی، مرتضی حبیبی (بازنشسته)، مریم اسکندری (1401)
حــذف انتخابــی ترکیبــات الفینــی و گوگــردی از برشهــای هیدروکربنــی در پالایشــگاه علیرضا فضلعلی، سلمان بهمنی، مریم غفاری، محمد آقایی، عبدالرضا مقدسی (1401)
اصلاح غشاهای نانو تصفیه توسط نانوذره‌های آهن اکسید و گرافن اکسید عبدالرضا مقدسی، سیما کرمی، سمانه بنده علی (1400)
Planning of smart gating membranes for water treatment Samaneh Bandehali, Fahime Parvizian, Seyed mohsen Hosseini, Takeshi Matsuura, Enrico Drioli, Adeyemi Adeleye, Abdolreza Moghadassi, Jiangnan Shen (2021)
A planned review on designing of high-performance nanocomposite nanofiltration membranes for pollutants removal from water Samaneh Bandehali, Fahime Parvizian, Huimin Ruan, Abdolreza Moghadassi, Jiangnan Shen, Seyed mohsen Hosseini, Enrico Drioli, Takeshi Matsuura, Nidal Hilal, Adeyemi Adeleye, Alberto Figoli (2021)
Functionalized filler/synthesized 6FDA-Durene high performance mixed matrix membrane for CO2 separation Samaneh Mashhadikhan, Abtin Ebadi Amooghin, Abdolreza Moghadassi, Hamidreza Sanaeepur (2021)
Advances in high carbon dioxide separation performance of poly (ethylene oxide)-based membranes Samaneh Bandehali, Abdolreza Moghadassi, Fahime Parvizian, Seyed mohsen Hosseini, Takeshi Matsuura, Ezatollah JOUDAKI (2020)
Fabrication of thin film-PEI nanofiltration membrane with promoted separation performances: Cr, Pb and Cu ions removal from water سمانه بنده علی، فهیمه پرویزیان، عبدالرضا مقدسی، سیدمحسن حسینی، جیانگ نان شن (1399)
Interlocking a synthesized polymer and bifunctional filler containing the same polymer's monomer for conformable hybrid membrane systems Samaneh Mashhadikhan, Abdolreza Moghadassi, Abtin Ebadi Amooghin, Hamidreza Sanaeepur (2020)
Glycidyl POSS-functionalized ZnO nanoparticles incorporated polyether-imide based nanofiltration membranes for heavy metal ions removal from water Samaneh Bandehali, Abdolreza Moghadassi, Fahime Parvizian, Jiangnan Shen, Seyed mohsen Hosseini (2020)
Hydrogen recovery from ammonia purge gas by a membrane separator: A simulation study Meysam Maarefian, Samaneh Bandehali, Shabnam Azami, Hamidreza Sanaeepur, Abdolreza Moghadassi (2019)
A new type of [PEI-glycidyl POSS] nanofiltration membrane with enhanced separation and antifouling performance Samaneh Bandehali, Abdolreza Moghadassi, Fahime Parvizian, Seyed mohsen Hosseini (2019)
Copper and lead ions removal from water by new PEI based NF membrane modified by functionalized POSS nanoparticles Samaneh Bandehali, Fahime Parvizian, Abdolreza Moghadassi, Seyed mohsen Hosseini (2019)
Aminosilane cross-linked poly ether-block-amide PEBAX 2533: Characterization and CO2 separation properties Hamidreza Sanaeepur, Samaneh Mashhadikhan, Ghassem Mardassi, Abtin Ebadi Amooghin, Bart Van der Bruggen, Abdolreza Moghadassi (2019)
Preparation and characterization of a novel high-flux emulsion polyvinyl chloride (EPVC) ultrafiltration membrane incorporated with boehmite nanoparticles Marzieh Farjami, Abdolreza Moghadassi, Vahid Vatanpour, Seyed mohsen Hosseini, Fahime Parvizian (2019)
Tailoring the separation performance and fouling reduction of PES based nanofiltration membrane by using a PVA/Fe3O4 coating layer Ehsan Bagheripour, Abdolreza Moghadassi, Fahime Parvizian, Seyed mohsen Hosseini, Bart Van der Bruggen (2019)
Polyimides in membrane gas separation: Monomer’s molecular design and structural engineering Hamidreza Sanaeepur, Abtin Ebadi Amooghin, Samaneh Bandehali, Abdolreza Moghadassi, Takeshi Matsuura, Bart Van der Bruggen (2019)
Substantial breakthroughs on function-led design of advanced materials used in mixed matrix membranes (MMMs): A new horizon for efficient CO2 separation Abtin Ebadi Amooghin, Samaneh Mashhadikhan, Hamidreza Sanaeepur, Abdolreza Moghadassi, Takeshi Matsuura, Seeram Ramakrishna (2019)
اصلاح خواص جداسازی و ساختاری غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی اتر سولفون با استفاده از نانوذرات سولفونه شده اکسید سیلیس عبدالرضا مقدسی، محبوبه احمری نژاد، فهیمه پرویزیان، سیدمحسن حسینی، احسان باقری پور (1397)
Novel composite graphene oxide/chitosan nanoplates incorporated into PES based nanofiltration membrane: Chromium removal and antifouling enhancement Ehsan Bagheripour, Abdolreza Moghadassi, Seyed mohsen Hosseini, Bart Van der Bruggen, Fahime Parvizian (2018)
Highly hydrophilic and antifouling nanofiltration membrane incorporated with water-dispersible composite activated carbon/chitosan nanoparticles Ehsan Bagheripour, Abdolreza Moghadassi, Seyed mohsen Hosseini, M.B Ray, Fahime Parvizian, Bart Van der Bruggen (2018)
Fabrication and Characterization of Novel Mixed Matrix Polyethersulfone Based Nanofiltration Membrane Modified by Ilmenite Ehsan Bagheripour, Seyed mohsen Hosseini, Alireza Hamidi, Abdolreza Moghadassi (2017)
Fabrication of PES-based nanofiltration membrane modified by composite PAA-co-PMMA-g-ZnA nanoparticles Seyed mohsen Hosseini, Ehsan Bagheripour, Alireza Hamidi, Abdolreza Moghadassi, Seyed Siavash Madaeni (2016)
Fabrication of novel polyethersulfone based nanofiltration membrane by embedding polyaniline-co-graphene oxide nanoplates Mojtaba Moochani, Abdolreza Moghadassi, Seyed mohsen Hosseini, Ehsan Bagheripour, Fahime Parvizian (2016)
Prediction of research octane number in catalytic naphtha reforming unit of Shazand Oil Refinery Abdolreza Moghadassi, Alireza Beheshti, Fahime Parvizian (2016)
Preparation and characterization of Matrimid®5218 based binary andternary mixed matrix membranes for CO2separation Mahsa Loloei, Mohammadreza Omidkhah, Abdolreza Moghadassi, Abtin Ebadi Amooghin (2015)
اثیر نانوذرات سیلیکا بر کارایی جداسازی غشای پلیمری آلیاژی ABS/PVAc برای جداسازی هلیم از متان سمانه بنده علی، عبدالرضا مقدسی، علی کارگری، حمیدرضا سنایی پور (1393)
Preparation and electrochemical characterization of polyaniline/activated carbon composites as an electrode material for supercapacitors Seyed mohsen Hosseini, Abdolreza Moghadassi, Fahime Parvizian, Seyed Siavash Madaeni (2014)
Surface modification of heterogeneous cation exchange membrane through simultaneous using polymerization of PAA and multi walled carbon nano tubes Abdolreza Moghadassi, Parvaneh Koranian, Seyed mohsen Hosseini, Maryam Askari, Seyed Siavash Madaeni (2014)
Acrylonitrile–butadiene–styrene/poly(vinyl acetate)/nanosilica mixed matrix membrane for He/CH4 separation Samaneh Bandehali, Ali Kargari, Abdolreza Moghadassi, Hamidreza Saneepur, Davoud Ghanbari (2014)
Fabrication and electrochemical characterization of PVC based electrodialysis heterogeneous ion exchange membranes filled with Fe3O4 nanoparticles Seyed mohsen Hosseini, Maryam Askari, Parvaneh Koranian, Seyed Siavash Madaeni, Abdolreza Moghadassi (2014)
Surface modification of heterogeneous cation exchange membranes by simultaneous using polymerization of (acrylic acid-co-methyl methacrylate): Membrane characterization in desalination process Seyed mohsen Hosseini, Behnam Rahzani, H Asiani, Alireza Khodabakhshi, Alireza Hamidi, Amin Seidypoor, Abdolreza Moghadassi, Seyed Siavash Madaeni (2014)
Electrochemical characterization of mixed matrix heterogeneous cation exchange membrane modified by aluminum oxide nanoparticles: Mono/bivalent ionic transportation Seyed mohsen Hosseini, Abolfazl Gholami, Parvaneh Koranian, Mahsa Nemati, Seyed Siavash Madaeni, Abdolreza Moghadassi (2014)
Fabrication and modification of Cellulose acetate based mixed matrix membrane: Gas separation and physical properties Abdolreza Moghadassi, Z Rajabi, Seyed mohsen Hosseini, Maryam Mohammadi (2014)
The Effect of Nanoparticles on Thermal Efficiency of Double Tube Heat Exchangers in Turbulent Flow Reza Aghayari, Heydar Madah, Bahram Keyvani, Abdolreza Moghadassi, Fatemeh Ashori (2014)
Preparation and Characterization of (PVC-Blend-SBR) Mixed Matrix Gas Separation Membrane Filled with Zeolite Abdolreza Moghadassi, Z Rajabi, Seyed mohsen Hosseini, Maryam Mohammadi (2014)
The Optimization of the Blending Process for Light Products in the Arak Refinery Abdolreza Moghadassi, M Rashidi Chaghoushia, Seyed mohsen Hosseini, Mahdi Talebbeigib, Ali Sanaeirad (2014)
Estimation of vapor pressures, compressed liquid, and supercritical densities for sulfur dioxide using artificial neural networks Abdolreza Moghadassi, Mahmoodreza Nikkholgh, Seyed mohsen Hosseini, Fahime Parvizian (2013)
Fabrication of mixed matrix heterogeneous ion exchange membrane by multiwalled carbon nanotubes: Electrochemical characterization and transport properties of mono and bivalent cations Seyed mohsen Hosseini, Parvaneh Koranian, Abolfazl Gholami, Seyed Siavash Madaeni, Abdolreza Moghadassi, Alireza Khodabakhshi, Parastoo Sakinejad (2013)
Fabrication of mixed matrix heterogeneous ion exchange membrane by multi walled carbon nano tubes: electrochemical characterization and transport properties of mono and bivalent cations Seyed mohsen Hosseini, Parvaneh Koranian, Abolfazl Gholami, Seyed Siavash Madaeni, Abdolreza Moghadassi, Parastoo Sakinejad, Alireza Khodabakhshi (2013)
Study of surface tension and surface properties of binary systems of DMSO with long chain alcohols at various temperatures A Bagheri, Amir Abolhasani, Abdolreza Moghadassi, AA Nazari Moghaddam, SA Alavi (2013)
Preparation and Characterization of Polycarbonate-Blend- Raw/Functionalized Multi-Walled Carbon Abdolreza Moghadassi, Zahra Rajabi, Seyed mohsen Hosseini, Maryam Mohammadi (2013)
Experimental study of hydrogen sulfide hydrate formation: Induction time in the presence and absence of kinetic inhibitor Yousef Salamat, Abdolreza Moghadassi, mohammad eeil beygi, Ali Eslamimanesh, Amir Hosein Mohammadi (2013)
Improving the Electrochemical Properties of Electro- Dialysis Heterogeneous Cation Exchange Membrane by Surface Modification Seyed mohsen Hosseini, Seyed Siavash Madaeni, Abdolreza Moghadassi, Ezatollah JOUDAKI, A Bakhshi (2013)
Preparation and characterization of PVC based heterogeneous ion exchange membrane coated with Ag nanoparticles by (thermal-plasma) treatment assisted surface modification Seyed mohsen Hosseini, Seyed Siavash Madaeni, Akbar Zendehnam, Abdolreza Moghadassi, Alireza Khodabakhshi, Hamidreza Sanaeepur (2012)
Fabrication of (polyvinyl chloride/cellulose acetate) electrodialysis heterogeneous cation exchange membrane: Characterization and performance in desalination process Seyed mohsen Hosseini, Abolfazl Gholami, Seyed Siavash Madaeni, Abdolreza Moghadassi, Akram Sadat Hamidi (2012)
Direct determination of concentration-dependent diffusion coefficient in polymeric membranes based on the Frisch method Abtin Ebadi Amooghin, Hamidreza Sanaeepur, Ali Kargari, Abdolreza Moghadassi (2011)
Predicting the supercritical carbon dioxide extraction of oregano bract essential oil Abdolreza Moghadassi, Seyed mohsen Hosseini, Fahime Parvizian, Ibrahim Al Hajri, Mahdi Talebbeigib (2011)
A New Approach to Train Multilayer Perceptron ANN Using Error Back-propagation and Genetic Algorithms Hybrid: A Case Study of PVTx Estimation of CH4+CF4 Gas Mixture Abdolreza Moghadassi, Mahmoodreza Nikkholgh, Seyed mohsen Hosseini, Fahime Parvizian, Seyyed Jelaladdin Hashemi (2011)
Preparation and characterization of acrylonitrile–butadiene–styrene/poly(vinyl acetate) membrane for CO2 removal Hamidreza Sanaeepur, Abtin Ebadi Amooghin, Abdolreza Moghadassi, Ali Kargari (2011)
A novel acrylonitrile–butadiene–styrene/poly(ethylene glycol) membrane: preparation, characterization, and gas permeation study Hamidreza Sanaeepur, Abtin Ebadi Amooghin, Abdolreza Moghadassi, Ali Kargari, Sadegh Morady, Davoud Ghanbari (2011)
مطالعه خواص جداسازی گاز در غشای آلیاژی پلیمری جدید ABS/PVAc حمیدرضا سنایی پور، آبتین عبادی عموقین، عبدالرضا مقدسی، علی کارگری، داود قنبری، مجتبی قائمی، زهرا شیخی مهرآبادی (1390)
An expert model for the prediction of water gases thermodynamic properties Seyed mohsen Hosseini, Fahime Parvizian, Abdolreza Moghadassi, ARMAN SHARIFI, Mariam Adimi, Seyyed Jelaladdin Hashemi (2011)
Estimation of thermophysical properties of dimethyl ether as a commercial refrigerant based on artificial neural networks Abdolreza Moghadassi, Mahmoodreza Nikkholgh, Fahime Parvizian, Seyyed Mohammad Hosseini (2010)
Modification of ABS Membrane by PEG for Capturing Carbon Dioxide from CO2/N2 Streams Abtin Ebadi Amooghin, Hamidreza Sanaeepur, Abdolreza Moghadassi, Ali Kargari, Davoud Ghanbari, Zahra Sheikhi Mehrabadi (2010)
An Optimization Model for the Increment in the Yield of Distillation Columns Based on Reverse Engineering in the Petroleum Industry Abdolreza Moghadassi, Seyed mohsen Hosseini, Behzad Yasini, Ezatollah JOUDAKI, Alireza Fazlali (2010)
مدل سازی تراوش گاز در غشای پلیمری صفحه ای تخت آبتین عبادی عموقین، حمیدرضا سنایی پور، عبدالرضا مقدسی، علی کارگری (1388)
مدل سازی فرایند جداسازی کافئین از آب توسط غشاء با استفاده از روش المان محدود سعید شیرازیان، آ مرجانی، عبدالرضا مقدسی، صادق مرادی (1388)
Optimization of operating conditions of distillation columns: an energy saving option in refinery industry Alireza Fazlali, Seyed mohsen Hosseini, Behzad Yasini, Abdolreza Moghadassi (2009)
The thermal conductivities enhancement of mono ethylene glycol and paraffin fluids by adding β-SiC nanoparticles S Masoud Hosseini, Abdolreza Moghadassi, Dale Henneke, Ali Elkamel (2009)
A model of nanofluids effective thermal conductivity based on dimensionless groups Abdolreza Moghadassi, S Masoud Hosseini, Dale Henneke, Ali Elkamel (2009)
A NEW APPROACH FOR ESTIMATION OF PVT PROPERTIES OF PURE GASES BASED ON ARTIFICIAL NEURAL NETWORK MODEL Abdolreza Moghadassi, Fahime Parvizian, Seyed mohsen Hosseini, Alireza Fazlali (2009)
مقاله ارائه‌شده
The Impact of electrical poling conditions on microstructure and performance of PVC/Nano-ZnO ion exchange membranes Fahime Parvizian, Seyed mohsen Hosseini, Alireza Hamidi, Abdolreza Moghadassi, Samaneh Movahedifard (2017)
The effect of plasticization for CO2 separation polymeric membranes Samaneh Bandehali, Abdolreza Moghadassi, Hamidreza Sanaeepur, Fahime Parvizian, Abtin Ebadi Amooghin (2017)
Evaluation of Mixed Matrix Membranes For Gas Separation by Using Maxwell Model Samaneh Bandehali, Elahe Gandomkar, samaneh koudzari farahani, Abdolreza Moghadassi, Fahime Parvizian (2017)
پیش بینی مدل ماکسول بر بازده جداسازی 2 CO / 4 CH غشاهای شبکه آمیخته PVA الهه گندمکار، سمانه کودزری فراهانی، سمانه بنده علی، عبدالرضا مقدسی، فهیمه پرویزیان (1395)
مزایا و کاربرد غشا در صنعت عبدالرضا مقدسی، حمیده امینی فرد، فهیمه پرویزیان، احسان باقری پور (1395)
شبیه سازی CFD جریان آرام درلوله های گرمایی وتحلیل مشخصه های حرارتی آن عبدالرضا مقدسی، حمیده امینی فرد، فهیمه پرویزیان، احسان باقری پور (1395)
حذف فنل از پساب سمی به روش غشا مایع امولسیونی و تاثیر افزودن پلیمر بر پایداری غشا مریم خیری، عبدالرضا مقدسی، فهیمه پرویزیان، سیدمحسن حسینی (1394)
Preparation and characterization of composite anion exchange membrane modified by TiO2 Mahsa Nemati, Seyed mohsen Hosseini, Ehsan Bagheripour, Abdolreza Moghadassi (2015)
Preparation and electrochemical characterization of anion exchange membrane modified by polyvinylpyrrolidone Mahsa Nemati, Seyed mohsen Hosseini, Ehsan Bagheripour, Abdolreza Moghadassi (2015)
بررسی توزیع زمان ماند با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی جمال عزیزی، عبدالرضا مقدسی، جابر عزیزی (1393)
PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF PVC BASED HETEROGENEOUS ANION EXCHANGE MEMBRANE MODIFIED BY PANI/MWCNTS COMPOSITE NANOPARTICLES Seyed mohsen Hosseini, F JEDDI, M NEMATI, Abdolreza Moghadassi, Seyed Siavash Madaeni (2014)
Preparation and characterization of PVC based heterogeneous anion exchange membrane modified by PANI/MWCNTs composite nanoparticles Seyed mohsen Hosseini, F JEDDI, Mahsa Nemati, Abdolreza Moghadassi, Seyed Siavash Madaeni (2014)
Preparation and characterization of (PVC-blend-SBR) mixed matrix gas separation membrane filled with zeolite Z Rajabi, Abdolreza Moghadassi, Maryam Mohammadi, Seyed mohsen Hosseini (2011)
کتاب
Modeling and Simulation for Membrane Gas Separation Processes Samaneh Bandehali, Hamidreza Sanaeepur, Abtin Ebadi Amooghin, Abdolreza Moghadassi (2020)
فناوری غشایی و کاربردهای آن عبدالرضا مقدسی، زهرا رجبی (مهندسی شیمی)، سیدمحسن حسینی، پیمان عمرانی، فهیمه پرویزیان (1396)
اصول بنیانی فناوری غشایی عبدالرضا مقدسی، ز رجبی، سیدمحسن حسینی، پیمان عمرانی، مریم محمدی (1393)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
جذب سطحی رنگ متیلن بلو توسط میکروکپسول کوپلیمر استایرن/مالئیک انیدرید عزت اله جودکی، عبدالرضا مقدسی، هدیه غفاری (1402)
طراحی سیستم اجکتور مایع جهت بازیابی گازهای پالایشی ارسالی به فلر عبدالرضا مقدسی، محمودرضا نیک خلق، سید امیر حسینی (1401)
هیدروسیکلون و آسیاهایگلولهای مجتمع مس سرگز (طلایه داران مس جیرفت) عبدالرضا مقدسی، علیرضا فضلعلی، حسین سلطانمرادی (1401)
ساخت و اصلاح ساختار غشا شبکه آمیخته پلی ایمید/زئولیت و ارزیابی غشا در فرآیند جداسازی دی اکسید کربن از متان آبتین عبادی عموقین، عبدالرضا مقدسی، حمیدرضا سنایی پور، سمانه مشهدی خان (1399)
حذف انتخابی ترکیبات الفینی و گوگردی از برشهای هیدروکربنی در پالایشگاه سلمان بهمنی، عبدالرضا مقدسی، علیرضا فضلعلی، محمودرضا نیک خلق (1399)
ساخت و اصلاح غشاهای اولترافیلتراسیون بر پایه پلی وینیل کلراید به منظور کاربرد در تصفیه پساب وحید وطن پور، عبدالرضا مقدسی، فهیمه پرویزیان، سیدمحسن حسینی، مرضیه فرجامی (1398)
ساخت واصلاح سطح و ساختار غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی اتر سولفون جهت شیرین سازی آب عبدالرضا مقدسی، فهیمه پرویزیان، سیدمحسن حسینی، احسان باقری پور (1397)
اثر بازدارنده های مختلف جهت جلوگیری از تشکیل پاپ کورن در واحد BD شرکت پتروشیمی شازند عبدالرضا مقدسی، علیرضا خدابخشی، سید حامد مهدویانی، داود سودبر، محمد علی احمدی (1396)
حذف فنول از پساب صنعتی ذوب آهن اصفهان با استفاده از غشا مایع امولسیونی به همراه نانو ذره عبدالرضا مقدسی، فهیمه پرویزیان، سیدمحسن حسینی، مریم خیری (1394)
بررسی و مطالعه جداسازی گاز آمونیاک از آب ترش سیدمحسن حسینی، عبدالرضا مقدسی، فهیمه پرویزیان (1392)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
ساخت سیستم تصفیه پساب صنعتی با استفاده از غشای پلیمری سیدمحسن حسینی، عبدالرضا مقدسی (1394)