1403/01/28
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
غشا نانوفیلتراسیون ترکیبی اصلاح شده با کمپلکس های آلی- فلزی بمنظور تصفیه آب
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کلمات کلیدی: غشای نانوفیلتراسیون، پلی اتر سولفون، 8-هیدروسی کینولین، نانوذرات آهن اکسید (Fe3O4)، تصفیه آب.
سال 1399
پژوهشگران سعید انصاری(دانشجو)، عبدالرضا مقدسی(استاد راهنما)، سیدمحسن حسینی(استاد مشاور)

چکیده

چکیده: دراین مطالعه، ابتدا از 8-هیدروکسی کینولین برای سنتز نانوذرات FeQ3 و اصلاح نانوذرات آهن اکسید Fe3O4) استفاده شد. سپس نانوذرات سنتزی FeQ3 و نانوذرات اصلاح شده آهن (HQ-Fe3O4) برای ساخت غشاهای نانوفیلتراسیون مورد استفاده قرار گرفتند. بنابراین با استفاده از غلظت های مختلف نانوذرات به عنوان افزودنی در پلی اتر-سولفون (PES)، غشاهای نانوفیلتراسیون PES/FeQ3 و PES/HQ-Fe3O4 ساخته شدند. جهت ارزیابی پیوندهای شیمیایی تشکیل شده در نانوذرات سنتز شده یFeQ3 ، نانوذرات اصلاح شده ی HQ-Fe3O4 و غشاها از آنالیز FTIR استفاده شد. همچنین جهت ارزیابی مورفولوژی ساختار غشاهای آماده شده از آنالیزهای SEM و AFM استفاده شد. سپس عملکرد جداسازی و فیلتراسیون غشاهای ساخته شده، توسط شار آب خالص عبوری و جداسازی نمک های منیزیم سولفات ارزیابی شد. نتایج، بالاترین میزان شار آب خالص غشاهای تهیه شده ی PES/FeQ3 و PES/HQ-Fe3O4 را L/m2h 6/17 برای غشای محتوی 5/0 درصد وزنی از نانوذرات نشان داد؛ در حالی که شار آب خالص برای غشای خالص پلی اتر سولفون (بدون نانوذره) حدود L/m2h 1/7 بود. همچنین، میزان دفع منیزیم سولفاتبرای غشای محتوی نانوذرات FeQ3 به حدود 86% در 5/0 درصد وزنی از نانوذرات افزایش یافت و برای غشای PES/HQ-Fe3O4 به 91% در 5/0 درصد وزنی از نانوذرات اصلاح شده افزایش پیدا کرد در حالیکه میزان آن برای غشای خالص بدون نانوذره 55/58% بود. همچنین، ارزیابی شار نسبت به زمان نشان داد که غشاهای اصلاح شده نسبت به غشای خالص دارای عملکرد جداسازی قابل توجهی هستند. کلمات کلیدی: غشای نانوفیلتراسیون، پلی اتر سولفون، 8-هیدروسی کینولین، نانوذرات آهن اکسید (Fe3O4)، تصفیه آب.