1403/04/30
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
پیش بینی کیفیت خواب بر اساس جهت گیری مذهبی با نقش میانجی گری تاب‌آوری و مثبت اندیشی در سربازان سجاد اسدی رحمانی، سعید موسوی پور، محمد حسن دهقان، محمد عزیزی (1403)
The Quantitative and Qualitative Study of the Effectiveness of the Problem-based Learning Approach in Teaching Research Methods Azam Kaedi, ahmadreza nasr esfahani, fereydon sharifiyan, Saeed Moosavipour (2023)
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر تاب آوری بیماران قلبی- عروقی پس از عمل جراحی قلب باز الهام ایرانی، سعید موسوی پور، مرضیه السادات سجادی نژاد (1401)
تاثیر واقعیت مجازی بر یادگیری، یادداری و بار شناختی فرزانه غریبی، فائزه ناطقی، سعید موسوی پور، محمد سیفی (1401)
واکاوی چالش‌های اساسی آموزش روش تحقیق در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی اعظم کاییدی، احمد رضا نصر اصفهانی، فریدون شریفیان، سعید موسوی پور (1400)
واکاوی عناصر برنامه درسی روش تحقیق در دانشگاه های برتر جهان: مطالعه موردی رشته روان شناسی اعظم کائیدی، احمدرضا نصر اصفهانی، فریدون شریفیان، سعید موسوی پور (1400)
تاثیر آموزش به روش واقعیت افزوده بر یادگیری، یادداری و بار شناختی در درس زیست شناسی فرزانه غریبی، فائزه ناطقی، سعید موسوی پور، محمدرضا سیفی (1399)
تاثیر آموزش مبتنی بر مدل طراحی آموزشی موج وار بر یادگیری ویادداری دانشجویان سمیه عبدلی بزچلویی، محسن باقری، سعید موسوی پور (1398)
طراحی آموزشی؛ مدل موج وار؛ مهارت های حل مسئله محسن باقری، سمیه عبدلی بزچلویی، سعید موسوی پور (1397)
پیش بینی بهزیستی روانشناختی کارکنان بر مبنای حمایت سازمانی ادراک شده، معنویت محیط کاری و خودکارآمدی تورج سپهوند، سید مهدی مجیدی کرهرودی، سعید موسوی پور، فرحناز سپهوند (1397)
نقش شخصیت در تعهد و سلامت سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر اراک لیلا عبدالرحیمی نوشاد، سعید موسوی پور، الهه بداغی، مظاهر بداقی، فرانک بیژنی (1396)
The Effect of Computer Games on Students’ Critical Thinking Disposition and Educational Achievement محمد سیفی، زهرا دریکوند، سعید موسوی پور، روح اله خدابنده لو (1394)
سنجش کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به دانشجویان دانشگاه اراک بر اساس مدل سروکوال بهمن یاسبلاغی شراهی، فاطمه هواس بیگی، سعید موسوی پور (1394)
اثربخشی بازی های آموزشی رایانه ای بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری درس علوم اسماعیل عظیمی، دکتر رضا جعفری هرندی، سعید موسوی پور (1393)
بررسی رضایت شغلی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1388 محمد مهدی رفیعی، فرزانه جهانی، سعید موسوی پور (1390)
مقاله ارائه‌شده
پیش بینی ویژگی های شخصیت براساس دینداری محمد حسین آیشم، سعید موسوی پور (1402)
تاثیر الگوی تدریس کاوشگری برگرایش به تفکر انتقادی و نگرش به درس علوم تجربی اشرف صادقی، سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)، سعید موسوی پور (1396)
الگوی یادگیری زایشی، یادگیری اثر بخش سعید موسوی پور، راحله ساریخانی (1395)
نقش بارشناختی در فرایند یاددهی-یادگیری سعید موسوی پور، راحله ساریخانی (1395)
کتاب
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
تاثیر روش تدریس مشارکتی بر افزایش اعتمادبه نفس ومنبع کنترل درونی فراگیران در درس مطالعات اجتماعی پایه هفتم سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)، سعید موسوی پور، سحر محمدی خواه (1398)
تحلیل محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی بر مبنای مولفه های سلامت روان صغری اکبری چرمهینی، سعید موسوی پور، فرشته سهرابی لر (1397)
روشهای تربیت دینی درنوجوانان ازدیدگاه اسلام ابراهیم ابراهیمی، سعید موسوی پور، فاطمه بازیاد (1393)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
سنجش کیفیت خدمات آموزشی ارئه شده به دانشجویان دانشگاه ازاک بر اساس مدل سروکوال بهمن یاسبلاغی شراهی، فاطمه هواس بیگی، سعید موسوی پور (1392)