1403/01/27
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه بین رضایت شغلی،اضطراب مرگ و کیفیت خواب پرستاران در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر اراک
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
اضطراب مرگ، رضایت شغلی، پرستاران، کیفیت خواب
سال 1394
مجله مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك
شناسه DOI
پژوهشگران سعید موسوی پور ، محمد رفیعی ، احسان کسرائی

چکیده

زمینه و هدف: امروزه سلامت شغلی پرستاران در نظام سلامت کشور از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اضطراب مرگ، کیفیت خواب و رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه 1392 صورت پذیرفت. - علوم پزشکی شهر اراک در سال 93 مواد و روش ها: روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و مقطعی بود. جامعه آماری شامل کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اراک و نمونه آماری بر طبق روش تصادفی ساده شامل 309 پرستار بود. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه های رضایت شغلی هرزبرگ، کیفیت خواب پیترزبورگ و مقیاس اضطراب مرگ بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: رابطه ی معنی داری بین رضایت شغلی با کیفیت خواب پرستاران یافت شد، اما بین رضایت شغلی و کیفیت خواب با اضطراب مرگ پرستاران رابطه معنی داری وجود نداشت . هم چنین تفاوت معنی داری بین بخش های مختلف از لحاظ رضایت شغلی و اضطراب مرگ وجود داشت ، هرچند این تفاوت از بعد کیفیت خواب معنی دار نبود. به علاوه، تنها رضایت شغلی در گروه با احتمال شرایط کار دشوار تر معنی دار بود. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش به نظر می رسد توجه به کیفیت خواب به منظور بهبود میزان رضایت مندی پرستاران امری مهم است. وضعیت رضایت شغلی نیز متأثر از شرایط دشوار کار و نیازمند توجه بیشتر به پرستارانی است که در چنین وضعیت کاری قرار دارند. هم چنین وجود اضطراب مرگ بالاتر از حد معمول در پرستاران نیازمند بررسی و تأمل بیشتر است.