1403/01/28
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی میزان امیدواری و بهزیستی روان شناختی کارکنان شرکت توزیع برق استان مرکزی بر مبنای عوامل اجتماعی- سازمانی (حمایت ادراک شده سازمانی)، معنوی (معنویت در محیط کار) و روان شناختی (تاب آوری و خودکارآمدی)
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
امیدواری، بهزیستی روان شناختی، حمایت ادراک شده سازمانی، معنویت در محیط کار، تاب آوری، خودکارآمدی، کارکنان شرکت توزیع برق
سال 1396
پژوهشگران تورج سپهوند ، سید مهدی مجیدی کرهرودی ، سعید موسوی پور

چکیده

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان امیدواری و بهزیستی روان شناختی کارکنان شرکت توزیع برق استان مرکزی بر مبنای عوامل اجتماعی-سازمانی (حمایت ادراک شده سازمانی)، معنوی (معنویت در محیط کار) و روان شناختی (تاب آوری و خودکارآمدی) می باشد. طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی و پیش بینی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت توزیع برق استان مرکزی مشغول به خدمت در سال 95-1394 به تعداد 1170 نفر بود. به همین منظور از بین جامعه مذکور291 نفر به شیوه تصادفی نسبی انتخاب گردید. اما بر اساس تقاضای شرکت توزیع برق استان مرکزی نمونه بزرگتری انتخاب گردید، به طوری که با رعایت تقریبی تناسب گروه های استخدامی تعداد 105 نفر دیگر انتخاب و به نمونه اضافه گردید. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های امیدواری اشنایدر (1997)، بهزیستی روان شناختی ریف (1989)، حمایت ادراک شده سازمانی آیزنبرگ و همکاران (1990)، معنویت در محیط کار حقیقی (1388) با استفاده و اقتباس از پرسشنامه معنویت در محیط کار میلیمن و همکاران (2003)، تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) و خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران (1982) استفاده گردید. برای تعیین رابطه بین متغیرهای پژوهش از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه به روش گام به گام استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین متغیرهای حمایت ادراک شده سازمانی، معنویت در محیط کار، تاب آوری و خودکارآمدی با امیدواری رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و متغیرهای معنویت در محیط کار، خودکارآمدی و تاب آوری حدود 38 درصد واریانس نمرات امیدواری را تبیین میکنند. همچنین نتایج نشان داد بین متغیرهای حمایت ادراک شده سازمانی، معنویت در محیط کار، تاب آوری و خودکارآمدی با بهزیستی روان شناختی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و متغیرهای خودکارآمدی، تاب آوری و حمایت ادراک شده سازمانی حدود 26 درصد واریانس نمرات بهزیستی روان شناختی را تبیین میکنند. نتایج یافته های جانبی نیز با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که کارکنان رسمی و تامین نیرو در میزان امیدواری از میزان امیدواری، تاب آوری و خودکارآمدی بالاتری برخوردار بودند. نتایج این پژوهش با طرح پیشنهاداتی کاربردی برای ارتقاء سلامت و بهزیستی کارکنان شرکت توزیع برق استان مرکزی مورد استفاده قرار می گیرد.