1403/03/29
تورج سپهوند

تورج سپهوند

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3914-7048
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57465423000
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
پیش بینی بهزیستی روانشناختی کارکنان بر مبنای حمایت سازمانی ادراک شده، معنویت محیط کاری و خودکارآمدی تورج سپهوند، سید مهدی مجیدی کرهرودی، سعید موسوی پور، فرحناز سپهوند (1397)
کنترل شناختی دو گروه نوجوانان دارای تمایل زیاد و کم به اعتیاد: یک مطالعه ی مقایسه ای صغری اکبری چرمهینی، مرضیه السادات سجادی نژاد، مهدیه شفیعی تبار، تورج سپهوند (1397)
اثربخشی برنامه گروهی توانمند سازی زناشویی انریچ‎ ‎بر رضایت زناشویی و سلامت روان همسران تورج سپهوند، سید کاظم رسولزاده طباطبایی، محمد علی بشارت، عباسعلی الهیاری (1394)
مقاله ارائه‌شده
نقش افسردگی و تکانشگری در تبیین خشم غیر بالینی تورج سپهوند، محدثه بیات، مهدی زهره وند، سجاد بهرامن (1397)
امیدواری و ادراک خطر عواملی روانشناختی در پاسخ به درمان نگهدارنده با متادون تورج سپهوند، مهدی زهره وند، سجاد بهرامن، محدثه بیات (1397)
کتاب
روانشناسی اجتماعی: مقدمه ای بسیار کوتاه تورج سپهوند، خلیل کرمی (1399)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
مقایسه فرایندهای شناختی در ورزشکاران، غیرورزشکاران و افراد چاق تورج سپهوند، علیرضا بهرامی، مصطفی بیگلری (1402)
اثربخشی روش تدریس مبتنی بر نقشه مفهومی بر حافظه کاری و خود پنداره ریاضی تورج سپهوند، بهمن یاسبلاغی شراهی، فاطمه فراهانی (1398)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته