1403/01/28
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر نرم افزار آموزشی خط سفید برمیزان علاقه به درس، یادگیری و یادداری چهار مهارت اصلی زبان انگلیسی دانش آموزان پسر پایه دهم شهرستان قروه در سال تحصیلی 96-1395.
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
چند رسانه ای خط سفید، یادگیری، یادداری، مهارت های زبان انگلیسی، علاقه به درس
سال 1396
پژوهشگران کمال الدین عزتی گرد میران(دانشجو)، سعید موسوی پور(استاد راهنما)

چکیده

تأثیر نرم افزار آموزشی خط سفید برمیزان علاقه به درس، یادگیری و یادداری چهار مهارت اصلی زبان انگلیسی دانش آموزان پسر پایه دهم شهرستان قروه در سال تحصیلی 96-1395. زمینه و هدف:پژوهش حاضربا هدف بررسی تأثیرنرم افزار آموزشی خط سفید بر یادگیری و یادداری چهار مهارت اصلی زبان انگلیسی( گوش دادن، خواندن، صحبت کردن و نوشتن) و علاقه به درس در دانش آموزان پایه دهم انجام گرفت. روش: روش پژوهش حاضر به صورت شبه تجربی با استفاده از پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه دهم شهرستان قروه به تعداد 1400 نفر بود. با توجه به امکانات پس از مراجعه به آموزشگاه پسرانه ابوریحان شهرستان قروه شرکت کنندگان شامل 51 نفر انتخاب شدند. به صورت تصادفی یک کلاس به تعداد 24 نفر به عنوان گروه آزمایش و یک کلاس به تعداد 27 نفر به عنوان گروه کنترل انتخاب گردید. گروه آزمایش به مدت هشت هفته طی 12 جلسه آموزشی از طریق نرم افزار خط سفید وگروه کنترل به روش سنتی مورد آموزش قرارگرفتند. در این مطالعه جهت گردآوری اطلاعات چهارمهارت اصلی(گوش دادن، صحبت کردن،خواندن و نوشتن) از آزمون محقق ساخته که روایی آن مورد تأیید متخصصان این رشته بود و پایایی آن ازطریق باز آزمایی 89% بدست آمد استفاده شد. برای بررسی میزان علاقه به درس از پرسشنامه CIS با خرده مقیاس های(توجه، ارتباط، اطمینان و رضایت) استفاده شد. به منظور تحلیل استنباطی داده ها از آمار استنباطی (تحلیل کواریانس، آزمون مکرر و آزمون تی مستقل) با استفاده از نرم افزار اس پی اس نسخه 21 استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد تأثیرنرم افزارچند رسانه ای خط سفید بر میزان یادگیری و یادداری چهارمهارت اصلی درس زبان و همچنین علاقه به درس از لحاظ آماری معنادار است . در واقع استفاده از نرم افزار چند رسانه ای خط سفید یادگیری، یادداری و علاقه به درس زبان انگلیسی را در دانش آموزانگروه آزمایش نسبت به گروه سنتی افزایش داد و باعث یادگیری بهتردرآنها گردید. در نتیجه استفاده از نرم افزارخط سفید با توجه به محدودیت هایی که در برخی کلاس ها برای استفاده از سیستم رایانهای وجود دارد، می تواند به عنوان ابزار کمکی در روند تدریس زبان انگلیسی برای بهبود یادگیری و علاقه مند سازی دانش آموزان بکار برده شود.