1403/01/27
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه بر انگیزش پیشرفت ، راهبردهای خود تنظیمی و یادگیری دانشجویان دختر تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک در نیمسال تحصیلی 95-96
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
یادگیری سیار - - الگوی طراحی آموزشی گانیه -- انگیزش پیشرفت ، راهبردهای خود تنظیمی - یادگیری
سال 1396
پژوهشگران افسانه حمزه ای(دانشجو)، سعید موسوی پور(استاد مشاور)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه بر انگیزش پیشرفت ، راهبردهای خود تنظیمی و یادگیری دانشجویان دختر تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک در نیمسال تحصیلی 95-96 انجام شد.