1403/01/28
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر آموزش ادراک فضایی-دیداری بر میزان علاقه به درس، یادگیری و یادداری مباحث هندسه ریاضی پایه چهارم ابتدایی دانش آموزان دختر شهر اراک در سال 97-1396
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ادراک فضایی-دیداری، علاقه به درس، یادگیری، یادداری، ریاضیات
سال 1397
پژوهشگران الهام کاظمی مهر آبادی(دانشجو)، سعید موسوی پور(استاد راهنما)، تورج سپهوند(استاد مشاور)

چکیده

زمینه و هدف: ریاضیات به عنوان یک درس اصلی است که داشتن درک درست از آن در آینده ی تحصیلی دانش آموزان و طبعاً پیشرفت علمی کشور نقش مهمی دارد. از راه های گوناگون می توان زمینه یادگیری وپیشرفت در ریاضیات را ایجاد کرد. آموزش ادراک دیداری فضایی یکی از این راه ها است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش ادراک فضایی-دیداری بر میزان علاقه به درس، یادگیری و یادداری مباحث هندسه ریاضی پایه چهارم ابتدایی دانش آموزان دختر شهر اراک در سال 97-1396 بود. روش: روش مورد استفاده در این پژوهش با در نظر داشتن طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه گواه از نوع شبه تجربی بود. شرکت کنندگان پژوهش شامل دو گروه به تعداد60 نفر دانش آموز در پایه چهارم ابتدایی مدرسه شاهد زینب کبری بود که به تصادف به دو گروه 30 نفره تقسیم شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل استفاده از محتوای الکترونیکی حاوی آزمون های مربوط به ادراک فضایی دیداری، پرسشنامه علاقه به درس کلرو سوبیا(1993)، آزمون یادگیری و یاد داری درس هندسه ریاضی بود. به منظور تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار و آمار استنباطی شامل تحلیل کوواریانس و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss نسخه 19 استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که به صورت کلی آموزش ادراک فضایی-دیداری بر میزان علاقه به درس، یادگیری و یادداری مباحث هندسه ریاضی پایه چهارم ابتدایی دانش آموزان دختر شهر اراک تاثیر داشت. نتیجه گیری:بر اساس یافته های این پزوهش می توان گفت چنانچه معلمان ابتدایی محتوای آموزشی مبتنی بر ادراک فضایی دیداری را به دانش آموزان آموزش بدهند می توانند میزان یادگیری،یادداری و علاقه به درس ریاضی را در دانش آموزان افزایش دهند.