1403/01/27
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش شخصیت در تعهد و سلامت سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر اراک
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ستاران، تعهد سازمانی، سلامت سازمانی، شخصیت
سال 1396
مجله پيشرفت هاي نوين در علوم رفتاري
شناسه DOI
پژوهشگران مظاهر بداقی ، فرانک بیژنی ، سعید موسوی پور ، الهه بداغی ، لیلا عبدالرحیمی نوشاد

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش شخصیت در تعهد و سلامت سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر اراک بود. در ، پژوهشی توصیفی همبستگی حاضر، از میان جامعه آماری پرستاران زن شاغل در بیمارستانها و مراکز درمانی اراک در پاییز 5931 561 نفر به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و با پرسشنامههای تعهد سازمانی، پنج عامل شخصیت نئو و سلامت سازمانی مورد ارزیابی قرار گرفتند. دادههای بهدستآمده با استفاده از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل رگرسیون چند متغیره و مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل دادهها نشان داد که ویژگیهای شخصیتی SPSS- همبستگی توسط نرمافزار آماری 22 ارتباط معناداری با تعهد سازمانی و سلامت سازمانی دارند؛ و همچنین ویژگیهای شخصیتی وجدان مندی، روان آزردگی و انعطافپذیری نقش معناداری در پیشبینی تعهد سازمانی و سلامت سازمانی را دارا میباشند. پیشنهاد میشود از نتایج پژوهش حاضر در برنامههای ارتقای تعهد و سلامت سازمانی بیمارستانها و پرستاران استفاده گردد.