1403/01/27
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نیاز سنجی برنامه های فرهنگی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه های شهر اراک
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
نیاز سنجی -برنامه های فرهنگی - - دانشجویان- دانشگاه - شهر اراک در
سال 1397
پژوهشگران سعید موسوی پور ، محبوبه السادات الحسینی

چکیده

زمینه و هدف : نیازهای فرهنگی می تواند از نیازهایی باشند که انسان با رفع آنها به زندگی خود معنا بخشد . توجه به شناخت نیاز های فرهنگی در دانشجویان برای برنامه ریزان آموزش عالی می تواند در پرورش نیروی انسانی ماهر و با انگیزه و تقویت زمینه های جسمانی ، شناختی، عاطفی، اخلاقی ، اجتماعی و سیاسی آنها مؤثر باشد . هدف پژوهش حاضر نیز عبارت از تعیین 4951 بود. - مهمترین نیازهای فرهنگی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه های شهر اراک در سال 59 روش : روش پژوهش توصیفی و از نوع زمینه یابی بوده ، جامعه پژوهش کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های شهر اراک و نمونه شامل 4941 دانشجو بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده از دانشگاه های اراک ) 124 دانشجو(، علوم پزشکی اراک ) 252 دانشجو( ، آزاد اسلامی) 252 دانشجو( و دانشگاه پیام نور ) 944 دانشجو( و از تعداد کل دانشجویان با رعایت تناسب حجم ، 95 درصد ) 949 دانشجو( / 04 درصد ) 257 دانشجو( و دانشجویان پسر 2 / دانشجویان دختر 2 بود . ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه نیاز سنجی فرهنگی با پنج مؤلفه نیاز های ادبی – هنری، نیازهای دینی، نیازهای سیاسی – اجتماعی، نیازهای فرهنگی- آموزشی و نیازهای صنفی بود. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه توسط کارشناسان فرهنگی دانشگاه و پس از اصلاحات با نظر کارشناسان تأیید شد. همچنین پایایی کل پرسشنامه بر اساس ضریب پایایی آلفا کرونباخ 4 ( مورد تأیید قرار گرفت. /77، 4/75، 4/59 ،4/59 ،4/ 4/59 ( و مؤلفه های آن ) به ترتیب 54 ( پس از ارائه پرسشنامه و جمع آوری آنها داده ها با استفاده از آمار توصیفی و نیز به منظور بررسی تفاوت ها و اولویت های انتخابی تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی به وسیله نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفتند . یافته ها : یافته ها نشان داد مهمترین نیازهای فرهنگی از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر و ) دانشگاه های شهر اراک به ترتیب اولویت عبارت است از ) 4( فرهنگی و آموزشی ) 2( صنفی ) 9 ادبی و هنری ) 1( سیاسی و اجتماعی و ) 9( دینی . همچنین تفاوتی در اولویت بندی بین نیازهای ادبی – هنری با نیازهای سیاسی – اجتماعی و نیازهای دینی با نیازهای سیاسی – اجتماعی و نیازهای فرهنگی – آموزشی با نیازهای صنفی مشاهده نشد . یعنی دانشجویان در انتخاب این برنامه ها به طور یکسان عمل کرده اند . همچنین با توجه به اولویت بندی ها بر اساس جنسیت یافته