1403/01/28
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر آموزش مبتنی بر مدل طراحی آموزشی موج وار بر یادگیری ویادداری دانشجویان
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
اصول اولیه آموزش، راهبرد تکلیف محور، مدل موج وار، یادگیری، یادداری
سال 1398
مجله پژوهش در برنامه ريزي درسي
شناسه DOI
پژوهشگران سمیه عبدلی بزچلویی ، محسن باقری ، سعید موسوی پور

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل طراحی آموزشی موج وار بر یادگیری ویادداری دانشجویان بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 170 نفر از دانشجویان رشته علوم تربیتی-گرایش تکنولو‍ژی آموزشی دانشگاه اراک و نمونه تحقیق دانشجویانی بودند که درس آموزش مبتنی بر سیستم ها را انتخاب کردند. به منظور انتخاب نمونه از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. تعداد حجم نمونه 30 نفر بود که به صورت تصادفی در دو کلاس 15 نفره جای گرفتند. ابزارمورد استفاده در این پژوهش آزمون یادگیری و یادداری محقق ساخته بود. روایی محتوایی و صوری از طریق اساتید و متخصصین درحوزه علوم تربیتی مورد تایید قرار گرفت. پایایی آزمون نیز با فرمول کودرریچاردسون 20، 54/0 به دست آمد. این آزمون ها با روش پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل برای هر دو گروه در شرایط یکسان اجرا شد. برای تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که روش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی موج وار بر یادگیری و یادداری دانشجویان تاثیر معنادارد داشته است