1403/01/27
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیرچندرسانه ای آموزشی علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی بر میزان یادگیری و یادداری دانش آموزان کم توان ذهنی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
چندرسانه ای آموزشی-یادگیری - یادداری -دانش آموزان کم توان ذهنی
سال 1393
مجله روانشناسي افراد استثنايي
شناسه DOI
پژوهشگران سعید موسوی پور ، فاطمه امیری

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیرچندرسانه ایآموزشی علوم تجربی پایه پنجم بر میزان یادگیری و یادداری دانش آموزانکم توان ذهنی پایهپنجم ابتدایی صورت گرفت.روش پژوهش حاضر از نوع آزمایشی و جامعه آماری شامل همه دانش آموزاندختر کم توان ذهنی کلاس پنجم ابتدایی شهر اراک بود که به صورت تمام شمار و تصادفیدر دو گروه آزمایش و گواه تقسیم بندی شدند. یافته ها نشان داد که میزان یادگیری دانش آموزانگروه آزمایش که تحت آموزش سنتی، رسانه بودند در مقایسه با گروه گواه که تنها آموزشسنتی را تجربه کرده بودند به طور معناداری افزایش داشت. همچنین در میزان یادداری دانش آموزانگروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه تفاوت وجود داشت اما در سطح معناداری تأییدنشد. نتایج به دست آمده برتری میزان یادگیری دانش آموزانی را نشان داد که مطالب رااز طریق چندرسانه ای آموزشی همراه با آموزش سنتی دریافت کردند