1403/01/27
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش برنامه درسی پنهان در تحلیل رفتگی، انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشآموزان پسر دورهی متوسطهی دوم مدارس شبانهروزی و عادی شهرستان پلدختر در سال تحصیلی95-96
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
برنامه درسی پنهان، تحلیلرفتگی آموزشی، انگیزش پیشرفت تحصیلی و عملکرد تحصیل
سال 1396
پژوهشگران سعید موسوی پور(استاد راهنما)، مهوش حبیبی(دانشجو)

چکیده

نقش برنامه درسی پنهان در تحلیل رفتگی، انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشآموزان پسر دورهی 5961 - متوسطهی دوم مدارس شبانهروزی و عادی شهرستان پلدختر در سال تحصیلی 69 زمینه و هدف: به سبب این که تمرکز مطلق بر برنامه درسی آشکار نمیتواند رشد کامل دانشآموزان را در پی داشته باشد، اندیشمندان به نوع دیگری از برنامه درسی با عنوان برنامه درسی پنهان اشاره داشتهاند که سازهای نظری برای ایجاد تربیت اخلاقی، انتقال ارزشها، هنجارها، انتظارات و قدرت، انتقال اجتماعی، بیان کارکردهای آموزش اجتماعی، بیان تعامل معلم و شاگرد و تأکید بر اهمیت محیط آموزشگاهی است. پژوهش حاضر با هدف نقش برنامه درسی پنهان بر تحلیلرفتگی آموزشی، انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشآموزان پسر دورهی متوسطهی دوم مدارس شبانهروزی و عادی شهرستان پلدختر انجام شد. روش: این پژوهش از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت، پژوهشی توصیفی از نوع علی - مقایسهای است. جامعه آماری این پژوهش دربرگیرنده تمامی دانشآموزان پسر متوسطهی دوم در مدارس شبانهروزی و 69 و به تعداد 022 نفر بود. بر اساس جدول مورگان، نمونهی - عادی شهرستان پلدختر در سال تحصیلی 69 پژوهشی لازم برای انجام این پژوهش برابر با 701 نفر و گروه مقایسه شامل 701 نفر از دانشآموزان مدارس عادی انتخاب شد. ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه برنامه درسی پنهان مرادی ) 7161 (، پرسشنامه تحلیلرفتگی آموزشی برسو و همکاران ) 7661 (، پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس ) 7612 ( و معدل به عنوان شاخص مستقل و تحلیل رگرسیون استفاده گردید. t عملکرد تحصیلی بود. برای تحلیل آماری دادهها از آزمونهای یافتهها: یافتهها نشان داد که برنامه درسی پنهان تأثیری مثبت و معنادار بر انگیزش پیشرفت تحصیلی و عملکرد تحصیلی و تأثیری منفی و معنادار بر تحلیلرفتگی آموزشی دانشآموزان داشت. همچنین، میزان عملکرد تحصیلی در دانشآموزان مدارس شبانهروزی بیشتر از مدارس عادی بوده و میزان تحلیلرفتگی آموزشی در آنان کمتر بود. نتیجهگیری: با توجه به یافتههای تحلیل انجامشده، این نتیجه به دست آمد که در مدارس عادی، برنامه درسی پنهان عاملی است که میتوان با تکیه بر ابعاد گوناگون آن، تغییرات مثبت زیادی بر ویژگیهای دانشآموزان مانند انگیزش پیشرفت تحصیلی به وجود آورد و زمینهای ایجاد نمود که از میزان تحلیلرفتگی فراگیران کاسته شده و بر عملکرد تحصیلی آنان افزوده گردد. ضم