1403/01/26
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر موسیقی کلاسیک بر فراگیری مهارت های زبان مادری کودکان پیش دبستانی شهر اراک سال 96-1395
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
موسیقی کلاسیک، زبان مادری، خلاقیت در نقاشی، به خاطر سپاری، شعر خوانی، تصویر خوانی حروف، تشخیص حروف از یکدیگر، کودکان پیش دبستانی
سال 1396
پژوهشگران سعید شاه حسینی(استاد راهنما)، بهنوش اباذری(دانشجو)، سعید موسوی پور(استاد مشاور)

چکیده

زمینه و هدف: کودکستان در تربیت و آمادگی جنبه های مختلف رشد کودکان تاثیر فراوانی دارد، که به دلیل اهمیت و نقش آن، موضوع پروژه انتخاب گردید.پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر موسیقی کلاسیک بر فراگیری مهارت های زبان مادری کودکان پیش دبستانی در شهر اراک،نیمسال تحصیلی 96-1395 انجام گرفت. روش: روش پژوهش حاضر از نوع شبه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود که جامعه آماری این پژوهش کودکان پیش دبستانی سما در شهر اراک و نمونه شامل 2 کلاس از این پیش دبستانی بود.حجم نمونه مورد مطالعه 44 نفر از کودکان بود که پس از برگزاری آزمون محقق ساخته بر گرفته از کتاب زبان آموزی رویا جوانی، مناسب از سوی سازمان بهزیستی،با تایید به طور تصادفی در دو گروه 22 نفره آزمایش و گواه قرار گرفتند، و پخش موسیقی کلاسیک در حین تدریس برای گروه آزمایش آغاز شد. در نهایت پس از گذشت 3 ماه روند کار، آزمون محقق ساخته تکرار و نتایج با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (کواریانس ) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در این پ‍‍ژوهش مهارت زبان مادری دارای پنج متغیر شعرخوانی، تصویرخوانی حروف، به خاطرسپاری، تشخیص حروف از یکدیگرو خلاقیت در نقاشی بود. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد موسیقی کلاسیک بر متغیرهای به خاطرسپاری،تشخیص حروف از یکدیگر وتصویر خوانی تاثیر معنادار داشت و بر شعر خوانی و خلاقیت در نقاشی تاثیر نداشت. نتیجه گیری: استفاده از موسیقی کلاسیک در کنار آموزش و تاثیر مثبت آن بر ذهن و یادگیری کودکان انتظار می رود که در کنار سایر آموزش های تحصیلی به آموزش موسیقی توجه ویژه ای شود و همچنین با توجه به تاثیر نداشتن موسیقی کلاسیک بر شعرخوانی و خلاقیت در نقاشی کودکان انتظار می رود تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام شود.