1403/01/27
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نقش سبک های فرزند پروری والدین وخودپنداره ,انگیزش تحصیلی در رضایت از انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان پایه دهم شهر زرین شهر در سال تحصیلی 95-96
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
رضایت از انتخاب رشته تحصیلی ,سبک های فرزند پروری ,خود پنداره ,انگیزش تحصیلی
سال 1396
پژوهشگران محسن عبداله زاده(دانشجو)، سعید موسوی پور(استاد راهنما)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سبک های فرزند پروری، خود پندارهو انگیزش تحصیلی در رضایت از انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان پایه دهم در سال تحصیلی 1396-1395 انجام شده است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع همبستکی است و جامعه آماری آن کلیه دانش آموزان پایه دهم مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1396-1395 در شهر زرین شهر می باشند تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان 308 نفر محاسبه شد که به روش تصادفی طبقه ای سهمیه ای در کلیه دبیرستان ها وهنرستان های واز بین رشته های مختلف تحصیلی انتخاب شدند. به همین منظور تعداد 350 پرسشنامه انگیزش تحصیلی و خودپنداره در اختیار دانش آموزان قرار گرفت و پرسشنامه سبک های فرزند پروری برای تکمیل خانواده توسط دانش آموزان به خانه برده شد که میزان برگشت پاسخنامه ها تعداد 230 پرسشنامه بود. هچنین ابزار های پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه میزان رضایت دانش آموزان از انتخاب رشته تحصیلی ، پرسشنامه شیوه های فررند پروری بامریند ، انگیزش پیشرفت تحصیلی هرمنس و پرسشنامه خودپنداره تحصیلییسیسن چین. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری (spss22) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. و به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمارتوصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار استفاده شد همچنین از روش های آماری استنباطی؛ ضریب همبستگی ، تی مستقل ، رکرسیون چند متغیره و آزمون دوربین–واتسونبهمنظورمقایسهی داده های به دست آمده بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین شیوههای فرزندپروری مقتدرانه و میزان رضایت مندی از انتخاب رشته رابطه معنی دار ومثبت (مستقیم) می باشد ( 302/0=r)و بین شیوه های سهل گیرانه ومستبدانه ومیزان رضایت از انتخاب رشته رابطه معنی دار ومنفی( معکوس) می باشد. همجنین رابطه بین چگونگی خودپنداره و میزان رضایت مندی از انتخاب رشته و انگیزه پیشرفت تحصیلی و میزان رضایت مندی از انتخاب رشته رابطه معنی دار مثبت (مستقیم) می باشد. با توجه به یافته های به دست آمده از پژوهش می توان نتیجه گرفت که برای داشتن یک انتخاب رشته توأم با رضایت توسط دانش آموزان با ید نسبت به ترویج شیوه های تربیت فرزندان (شیوه مقتدرانه) در بین خانواده ها که یک فرایند زمان بر می باشد اهتمام ویژه صورت گیرد. وبا توجه به تأثیر مثبت خود پنداره وانگیزش تحصیلی بر انتخاب رشته و قابل تغییر بودن آنها با آموزش ، در جهت آموزش ص