1403/01/27
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و آزمون مدل عملکرد تحصیلی دانش آموزان بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و حمایت اجتماعی ادراک شده با میانجی‌گری تاب آوری و خودکارآمدی در شرایط کووید- 19
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ویژگی‌های شخصیتی، حمایت اجتماعی، خودکارآمدی، تاب آوری، کووید- 19
سال 1402
مجله مجله علوم پزشکی رازی
شناسه DOI
پژوهشگران ناهید درستکار ، سعید موسوی پور ، ذبیح پیرانی ، فیروزه زنگنه

چکیده

زمینه و هدف: پژوهشگران بر نقش تعیین کننده متغیرهای زیادی از جمله سبک‌های یادگیری، باورهای انگیزشی، جهت‌گیری‌های هدف، نگرش معلم و ... صحه گذاشته‌اند هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی و آزمون مدل عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و حمایت اجتماعی ادراک شده با میانجی گری تاب آوری و خودکارآمدی در شرایط کووید 19 بود. روش کار: برای انجام پژوهش حاضر که به روش همبستگی و با طرح مدل­یابی معادلات ساختاری انجام شد از بین دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه دوم آموزش و پرورش منطقه 2 شهر تهران بر اساس نمونه­گیری حداکثری 400 نفر با روش نمونه گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای به عنوان نمونه انتخاب شده و پرسشنامه­های پنج عاملی نئو (NEO-FFI-R) مک کری و کاستا (2008)، مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چندبعدی (زیمت، داهلم، زیمت و فارلی، 1988)، مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران (1982)، مقیاس تاب­آوری کانر و دیویدسون (2003) و پرسشنامه استاندارد عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1999) را تکمیل کردند. در نهایت داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS وAMOS تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که ویژگی‌های شخصیتی و ادراک حمایت اجتماعی هم به طور مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم، از طریق افزایش خودکارآمدی و تاب آوری در دانش آموزان، عملکرد تحصیلی آنها را بهبود می‌بخشند.