1403/01/27
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر روش شناختی-رفتاری اسلامی و ذهن‌آگاهی بر طرحواره‌های ناسازگار اولیه، رضامندی و اعتماد زناشویی در زوج‌های جوان شهر اراک
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
زوج درمانی شناختی-رفتاری اسلامی ذهن آگاهی طرحواره های ناسازگاراولیه رضایت زناشویی اعتمادزناشویی
سال 1401
مجله مطالعات اسلامی زنان و خانواده
شناسه DOI
پژوهشگران ناهید رمضانی ، سعید موسوی پور ، ذبیح پیرانی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی آموزش زوج‌درمانی مبتنی بر روش‌های شناختی- رفتاری اسلامی و ذهن‌آگاهی بر طرحواره‌های ناسازگار اولیه، رضامندی و میزان اعتماد زناشویی در زوجین جوان شهر اراک است. بدین‌منظور طی یک پژوهش توصیفی از نوع علّی- مقایسه‌ای با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون شامل دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود که 48 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه‌های طرحواره‌های ناسازگار اولیه یانگ، رضامندی زناشویی جدیری و مقیاس اعتماد زناشویی رمپل- هولمز، میان آنها اجرا گردید تا میزان طرحواره‌های ناسازگار اولیه، رضایت و اعتماد زناشویی را ارزیابی کند. سپس مداخلات آموزشی انجام گرفت و بار دیگر، پس‌آزمون از گروه نمونه صورت پذیرفت. برای تحلیل داده‌ها، از آزمون تحلیل واریانس یک‌راهه و آزمون تعقیبی فیشر استفاده شد. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد آموزش زوج‌درمانی‌های مبتنی بر شناختی- رفتاری اسلامی و ذهن‌آگاهی، تفاوت معناداری نداشت.