1403/01/28
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و هنجاریابی پرسشنامه تحلیل محتوای رویا دانشگاه اراک (MDQ.AU) در بین دانشجویان دانشجویان دانشگاه اراک در سال تحصیلی 90-89
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1391
پژوهشگران سعید موسوی پور

چکیده

ثبت نشده‌است!